Odobrene Izmene i dopune pravila o radu tržišta električne energije

Svet

elektromreže srbije

Javno preduzeće „Elektromreže Srbije“ donelo je Izmene i dopune pravila o radu tržišta električne energije, a koje je odobrio Savet Agencije za energetiku Republike Srbije.

Izmenama i dopunama pravila o radu tržišta električne energije između ostalog proširena je definicija balansne odgovornosti, uvedena obaveza balansno odgovorne strane da plaća naknadu operateru prenosnog sistema kada postoji odstupanje po osnovu neizbalansiranog plana rada, definisani su podsticaji za izbalansirani dnevni plan rada, izmenjeno je prihvatljivo odstupanje balansne grupe, obezbeđen je sigurnosni rad prenosnog sistema.

Ovim izmenama i dopunama pravila o radu tržišta električne energije, Pravila o tržištu električne energije usklađena su sa Zakonom o energetici, Pravilima o radu prenosnog sistema, Pravilima o dodeli prekograničnih kapaciteta, Pravilima o radu interkonekcije, kao i sa Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom.

Sandra Jovićević

foto: en.wikipedia.org