Od 1. juna 2017. godine nastupa obaveza ponovnog obeležavanja i pakovanja hemikalija

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da sve opasne hemikalije u prometu od 1. juna 2017. godine moraju biti klasifikovane, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN.

Ako su smeše stavljene u promet pre 1. juna 2015. godine, a klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ili sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, snabdevač ih od 1. juna 2017. godine ponovo obeležava i pakuje u skladu sa Pravilnikom CLP/GHS.

Prelazni period za reobeležavanje i pakovanje smeša ističe navedenog datuma i nakon toga u prometu mogu biti samo hemikalije koje su, ako su klasifikovane kao opasne, obeležene i upakovane u skladu sa CLP/GHS, odnosno na etiketi imaju isključivo CLP/GHS piktogrami opasnosti.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević