Objavljena Strategija i akcioni plan zaštite prirode Hrvatske

Foto-ilustracija: Pixabay

Hrvatska je objavila Strategiju i akcioni plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

Kako je saopšteno, ovo su temeljni dokumenti zaštite prirode u Hrvatskoj. U Strategiju su ugrađene smernice globalnog Strateškog plana za biodiverzitet 2011. – 2020. koji je usvojen na 10. konferenciji stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti u Nagoji u Japanu. Tokom njene izrade razvijeno je pet strateških ciljeva koji su usklađeni sa spomenutim Strateškim planom i Strategijom Evropske unije o biodiverzitetu do 2020. godine. Ciljevi se odnose na povećanje efikasnosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, smanjenje pritiska na prirodu i održivo korišćenje prirodnih dobara, ojačanje kapaciteta sistema zaštite prirode, povećaanje znanja i dostupnosti podataka o prirodi i podizanje nivoa znanja, razumevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode.

Strategija je instrument koji osigurava ostvarivanje glavnih ciljeva Konvencije i ugradnju mera očuvanja biodiverziteta u odgovarajuće planove, programe i politike. Aktivnosti i mere zaštite prirode iz Strategije postaće sastavni deo svih sektora čije aktivnosti zavise ili mogu imati uticaj na bio i geodiverzitet, pa će biti uzete u obzir pri izradi izmena ili dopuna prostornih i planova upravljanja prirodnim dobrima.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević