Objavljen Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2017.

 

Foto-ilustracija: Pixabay

Agencija za zaštitu životne sredine objavila je Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2017. godine koji sadrži analizu rezultata merenja zagađujućih materija iz državne i lokalnih mreža za monitoring kvaliteta vazduha, kao i koncentracije alergenog polena tokom 2017. godine.

U Izveštaju je data, saglasno važećoj regulativi, jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji zasnovana na rezultatima referentnog automatskog monitoringa saglasno čl. 21. Zakona o zaštiti vazduha, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. gl. RS“ br.11/10 i 75/10), Uredbi o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži („Sl. gl. RS“ broj 58/11) i Uredbi o utvrđivanju zona i aglomeracija („Sl. gl. RS“ br. 58/11 i 98/12 ), kao i na osnovu rezultata merenja alergenog polena u vazduhu saglasno čl. 12. Zakona o zaštiti vazduha („Sl. gl. RS“ br. 36/09 i 10/13).

Izveštaj sadrži i prikaz trenda kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama u Republici Srbiji i indikatore izloženosti gradskog stanovništva delovanju suspendovanih čestica PM10 i PM2.5.

Bitni delovi i konstatacije iz ovog Izveštaja biće sadržani u Izveštaju o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2017. godinu koji izrađuje Agencija za zaštitu životne sredine.

Kompletan Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

Milisav Pajević