Obaveštenje JP „Srbijagas“ upućeno javnim snabdevačima

Srbija | Gas

Juče je JP „Srbijagas“ objavilo saopštenje upućeno javnim snabdevačima. Ova kompanija je u decembru 2016. godine obavestila sve javne snabdevače u Republici Srbiji da je Rešenjem Vlade Republike Srbije o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom, period u kojem će JP „Srbijagas“ snabdevati javne snabdevače produžen do 01. januara 2018. godine.

Javnim snabdevačima je poznata Metodologija i način obračuna cene prirodnog gasa, budući da je ona sastavni deo Ugovora o snabdevanju javnih snabdevača i Tehničke specifikacije koja je njegov sastavni deo. U skladu sa tim, cena po kojoj JP „Srbijagas“ snabdeva javne snabdevače sastoji se od promenljive jedinične cene za 1.000 m3 vezane za kvartalno kretanje cena derivata nafte na berzi i fiksne dodate vrednosti koja sadrži sve opravdane troškove poslovanja, a ista, takođe, zavisi i od zvaničnog srednjeg kursa dolara koji utvrđuje Narodna banka Srbije.

U fakturama za januar 2017. godine javni snabdevači obavešteni su da je varijabilni deo cene za prvi kvartal ove godine 162,38 USD za 1.000 m3, a fiksna dodata vrednost, počev od 01. aprila 2015. godine, 104,50 USD/1.000 m3, dok je zvanični srednji kurs početkom februara iznosio 115,0582 USD/RSD. Uzimajući u obzir sve te ulazne parametre, prodajna cena za januar ove godine iznosi 30,71 RSD/ m3, što je i fakturisano svim javnim snabdevačima.

Izvor: srbijagas.co.rs

V.V.