Neophodna veća uključenosti žena u borbi protiv klimatskih promena

Vesti | Svet

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Na marginama 24. Konferencije strana potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC) – KOP24, koja je održana u Katovicama, Poljska, pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije Biljana Filipović Đušić predstavila je saradnju Ministarstva zaštite životne sredine sa Agencijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women. Ekspertski sastanak je održan u okviru panela za podizanje kapaciteta, i predstavljao je razgovor pet liderki o podršci u podizanju kapaciteta, alatima i smernicama za rodno odgovorno klimatske aktivnosti i osnaživanje žena uopšte.

Pored Biljane Filipović Đušić, na panelu su govorile i Elenita Danjo, izvršna direktorka Akcione grupe za eroziju, tehnologiju i koncentraciju (ETC grupa) Filipini, Stela Gama, pomoćnica ministra, Odeljenja za šume, Maldivi, Nisrin Elsaim, predsednica, Organizacija mladih za klimatske promene Sudana (YOUNGO) i Rut Spenser, nacionalna koordinatorka – Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), Antigva i Barbuda.

Biljana Filipović Đušić predstavila je iskustva Republike Srbije i primere dobre prakse u uvođenju rodne perspektive u borbu protiv klimatskih promena i šire u zaštitu životne sredine. Objasnila je da, od kada je formirano Ministarstvo zaštite životne sredine, uvođenje rodne ravnopravnosti kao deo svih sektorskih politika jeste jedan od prioriteta, a ministar je imenovao posebnog savetnika koji se bavi specifično ovim pitanjima.

Ona je posebno istakla Priručnik za trening na temu klimatskih promena i rodne ravnopravnosti, koji je razvila Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i koji je nastao sa ciljem da unapredi razumevanje rodnih aspekata u klimatskim promenama. Namenjen je stručnoj i zainteresovano javnosti, a pripremljen je i organizovan kao program – trening za predstavnike i predstavnice institucija i državne uprave, pa se može koristiti kao izvor informacija za pripremu praktičnih obuka, ali i kao vodič za uvođenje rodne perspektive u programe i projekte.

Istakla je da će Srbija, kao predsedavajuća Biroom Protokola o vodi i zdravlju, na sastanku država članica koji se održava novembra 2019. u Beogradu, prikazati primere dobre prakse u realizaciji projekta koji se odnosi na jednak pristup vodi i sanitaciji i koji uključuje rodnu komponentu u kontekstu poštovanja osnovnih ljudskih prava.

Na panelu je zaključeno da je za uključivanje rodne perspektive, osim razvijanja pravnog i strateškog okvira, smernica i alata, potrebno i da oni koji promišljaju, kreiraju i sprovode politike povećaju znanje i razumevanje o rodnim aspektima klimatskih promena: zašto je rodna ravnopravnost uopšte važna i kakve veze pol odnosno rod, ima sa klimatskim promenama i šta uvođenje rodne perspektive predstavlja upraksi, kako se aktivnosti na uvođenju rodne perspektive u politike i programe u oblasti životne sredine ne bi svodile na „prebrojavanje” odnosno kvantitativnu zastupljenost žena i muškaraca.

KOP24 okupio je u Katovicama najviše predstavnike 195 zemalja potpisnica, kako bi nastavili pregovore o pravilima primene Pariskog sporazuma o klimi, i razmatrali druga brojna pitanja u cilju smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, odnosno sprečavanja i ublažavanja posledica klimatskih promena.

Milisav Pajević