Monitoring segmenata životne sredine Podgorice za period mart 2018. godine do februara 2019. godine

Foto: Pixabay

Grad Podgorica je raspisao tender za pružanje usluge monitoringa segmenata životne sredine Podgorice i opština u okviru Glavnog grada za period mart 2018. godine do februara 2019. godine, ukupne vrednosti 25.000 evra.

Monitoringom bi trebalo da se prati stanje svih segmenata životne sredine, odnosno kvalitet vazduha, vode, zemljišta, biljnog i životinjskog sveta, kao i stepen zagađenja životne sredine odnosno emisija u životnu sredinu, kazali su iz Glavnog grada. Takođe, kako navode, prati se i uticaj značajnih sektora na segmente životne sredine. Na osnovu podataka dobijenih sprovođenjem Monitoringa radi se Informacija o stanju životne sredine za teritoriju Glavnog grada, a u cilju sagledavanja sveobuhvatne situacije i informisanja javnosti.

Definisano je da Program monitoringa životne sredine za period od marta 2018. do februara 2019. godine, obuhvata Program kontrole kvaliteta vazduha na odabranim lokacijama, a obuhvatiće i praćenje kvaliteta vazduha na jednoj lokaciji koja je izvan direktnog uticaja saobraćaja, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrevnog drveta u domaćinstvima na dati segment životne sredine.

Kontrola kvaliteta vazduha vrši se u cilju utvrđivanja nivoa zagađenosti vazduha i ocene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi, životnu sredinu i klimu, kako bi se preduzele potrebne mere u cilju zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara, kazali su iz Glavnog grada.

Merno mesto će biti postavljeno tako da uzorak vazduha bude reprezentativan u odnosu na šire područje i to najmanje 250m x 250m kada se meri industrijsko zagađenje, odnosno najmanje u dužini od 100m na prometnim saobraćajnicama.

Rok za dostavljanje ponuda je 6. mart 2018. godine.

izvor: podgorica.me

Sandra Jovićević