Mogu li se povezati požari, klima i ekosistem?

Vesti | Region

Istraživači Univerziteta Crne Gore su krajem aprila 2019. godine, sa kolegama sa drugih 38 evropskih univerziteta, inicirali su u Briselu COST akciju „Požari i zemljišni – geo sistemi: nauka i društvo”.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

U inicijalnoj fazi uspostavljena je mreža naučnika i praktičara iz cele Evrope uključenih u istraživanje šumskih požara i upravljanje zemljištem sa idejom praćenja dinamike požara, upravljanjem rizika od požara, analizama efekata požara na šumsku vegetaciju, faunu, zemljište i vodu.

U narednom periodu posebne analize će se odnositi na socio-ekonomske, istorijske, geografske, pristupe političke percepcije i upravljanja zemljištem.

Inicijativa povezuje zajednice iz različitih naučnih i geografskih sredina, omogućavajući tokom svog rada u naredne četri godine diskusiju o različitim iskustvima i nastanku novih pristupa istraživanju požara.

Glavni cilj ove akcije je obezbeđivanje sinergijske saradnje između evropskih istraživačkih grupa sa ciljem sintetizovanja postojećih znanja, te definisanja zajedničkog istraživačkog programa koji promoviše integralni pristup stvaranju otpornih predela na požare, uzimajući u obzir biološka, biohemijska i fizička, ali i socio-ekonomska, istorijska, geografska, sociološka i politička ograničenja.

Inicijativa nastala angažovanjem istaživača iz cele Evropre je nužna društvena potreba zbog očekivanog daljeg intenziviranja i geografskog širenja režima požara u uslovima aktuelnih globalnih klimatskih promena.

Požar, klima i ekosistem su interaktivne komponente zemljišnog Sistema, a naučnici sa skupa održanog u Briselu 24. aprila 2019. godine su jasno ukazali na potrebe za novim razvojem i aplikacijama modeliranja zemljišnih sistema interakcija požar-klima-ekosistem.

Crnogorski tim ove COST inicijative sa Univerziteta Crne Gore predvodi doc. dr Velibor Spalević sa Odsjeka za geografiju Filozofskog fakulteta i dr Milić Čurović sa Biotehničkog fakulteta, koji su stalni članovi ove inicijative.

Pored Univerziteta Crne Gore ovu COST akciju podržali su i Nacionalni parkovi Crne Gore, koji su kao svoje predstavnike odredili doc. dr Gorana Škatarića i mr Slobodana Stjepovića.

Ova inicijativa predstavlja nastavak ranije uspešno zaključene inicijative Connecteur: Connecting European connectivity Research, 2015-2018.

Milisav Pajević