Mobilno reciklažno dvorište postavljeno u Kotoru

Foto: Grad Kotor

„Komunalno“ Kotor obaveštava građane Kotora da je mobilno reciklažno dvorište postavljeno na Benovu, neposredna lokacija -ulazak u parking.

Ovo reciklažno dvorište je opremljeno posudama za skladištenje baterija, akumulatora i raznog električnog i elektronskog otpada.

Takođe opremljeno je posudama za privremeno skladištenje papira, kartona, plastike, PET ambalaže, limenki, metala i stakla.

Korišćenje manjeg mobilnog reciklažnog dvorišta karakteriše praktičnost odlaganja i ekonomičnost prikupljanja svih vrsta otpada.

Postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta pokazuje se spremnost „Komunalno“ Kotor na implementaciju Zakona o upravljanju otpadom i sistema suve i mokre frakcije.

Izvor: Grad Kotor