Međunarodni dan podizanja svesti o štetnom uticaju buke na zdravlje

Buka u životnoj sredini se definiše kao svaki neželjeni zvuk, koji prema subjektivnim osećaju, ometa čoveka, kako pri radu, tako i pri odmoru. U savremenom svetu, najznačajniji izvor buke u životnoj sredini su drumski, železnički i avio saobraćaj. Buka izaziva različite nepovoljne uticaje na zdravlje kako na kardio-vaskularni tako i na centralni nervni sistem. Problem buke je ogroman kako u svetu tako i kod nas. Povećanje broja stanovnika, urbanizacija, tehničko-tehnološki razvoj, intenziviranje saobraćaja utiču na usložnjavanje ovog problema. Jedan od načina uticanja na javnost, sa ciljem smanjenja problema, jeste obeležavanje Međunarodnog dana podizanja svesti o štetnom uticaju buke na zdravlje.

Međunarodni dan podizanja svesti o štetnom uticaju buke na zdravlje uspostavljen je pre dvadeset dve godine. Dogovoreno je da to bude svaka poslednja sreda u aprilu mesecu. Ove godine to je bio 25. april kada se u Evropi i svetu održavaju različite manifestacije sa ciljem edukacije i podizanja svesti o načinu smanjenja buke. Evropska agencija za životnu sredinu (EEA) je pored godišnje analize prikupljenih podataka o zagađenju bukom, 2011. godine ustanovila nagradu za inovaciju, kampanju ili ceremoniju čiji je cilj podizanje svesti štetnosti buke. Centar za sluh i komunikaciju (Center for Hearing and communication) neprestano objavljuje publikacije o štetnim uticajima buke na zdravlje.

Usklađivanjem naših potreba sa prirodom možemo da smanjimo buku i sačuvamo naše zdravlje.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević