Mađarska daje podršku Srbiji u oblasti životne sredine

Srbija

Od 16. do 17. oktobra 2017. godine u Subotici održano je Deveto zasedanje Zajedničke komisije sa Mađarskom, gde su se između ostalog razmatrala i pitanja u oblasti zaštite životne sredine i energetike.

Ocenjeno je da je do sada saradnja sa Mađarskom u oblasti zaštite životne sredine bila veoma aktivna i da postoje ogromni potencijali za konkretizovanje prioritetnih oblasti saradnje između nadležnih organa dve zemlje. Srpsko-mađarska saradnja u oblasti zaštite životne sredine, u najvećoj meri se odvijala kroz Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija koji finansira EU iz fondova IPA, a u kojem je učestvovao veliki broj institucija i organizacija iz Vojvodine. Program je obuhvatao programski period 2007-2013. godine. Za programski period 2014-2020 Evropska komisija odobrila je program INTERREG IPA CBC Mađarska-Srbija i usvojen je Programski dokument u kome su definisani prioriteti, mere i aktivnosti koje će biti finansirane u navedenom periodu. Na Devetom zasedanju Zajedničke komisije sa Mađarskom dogovoreno je da se započne sa pripremom predloga zajedničkih projekata koji bi bili dostavljeni povodom trećeg poziva za predloge u okviru INTERREG IPA programa u 2018. godini.

Potvrđeno je da je saradnja sa Mađarskom posebno značajna kroz pružanje pomoći i podrške Srbiji u procesu harmonizacije zakonodavstva sa propisima EU i njihove implementacije, razmenu iskustava u korišćenju pred-pristupnih fondova EU za period 2014-2020. Obe strane su dogovorile predlog buduće saradnje koji uključuje: izradu tehničke dokumentacije za investicione projekte u oblasti upravljanja otpadom, otpadnim vodama i remedijacije kontaminiranih lokacija; prekograničnu saradnju (vode, otpad, priroda, prevencija, spremnost i reagovanje u slučaju industrijskih/hemijskih udesa sa mogućim prekograničnim efektima, prekogranično kretanje otpada, voda i sanitacija kroz zajedničke pilot projekte). Mađarska strana je posebno izrazila zainteresovanost za učešće biznis sektora u oblasti upravljanja tečnim i čvrstim otpadom, upravljanja opasnim otpadom, uključujući medicinski otpad i druge tokove opasnog otpada.

U oblasti klimatskih promena saradnja je moguća kroz razmenu iskustava u oblasti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, sa posebnim osvrtom na biodiverzitet, vode i šume. Mađarska strane je posebno izrazila zainteresovanost za bilateralnim susretom sa srpskom delegacijom na 23. Konferenciji Strana Konvencije o klimi (Bon, 6-17 novembar 2017. godine) i spremnost za razmenom stavova u vezi sa osnivanjem Balkanskog fonda za implementaciju nacionalnih ciljeva smanjenja emisija gasova staklene bašte.

Srpska strana je uručila Nacrt novog teksta Memoranduma o razumevanju o saradnji u oblasti zaštite životne sredine između Vlade Srbije i Vlade Mađarske, kojim će biti definisani oblici saradnje između nadležnih organa dve države u oblasti zaštite životne sredine.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević