Kragujevac usvojio Pravilnik za mirno rešavanje sporova u slučaju ujeda psa ili mačke lutalice

Vesti | Srbija

 

Foto: Milisav Pajević

Foto: Milisav Pajević

Gradsko veće Kragujevca na sednici održanoj 24. jula donelo je Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešenje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda pasa ili mačaka lutalica.

Grad Kragujevac prvi put na taj način uređuje ovu oblast u postupku vansudskog poravnanja, što će za oštećene biti efikasnije i ekonomičnije.

To praktično znači da će fizičko lice, koje na teritoriji naseljenog mesta u Kragujevcu, pretrpi štetu usled ujeda psa ili mačke lutalice, pre pokretanja sudskog postupka za ostvarivanje prava na naknadu nematerijalne štete, kao i u toku sudskog postupka, a pre donošenja pravosnažne odluke, moći da podnese pisani zahtev za naknadu štete Gradskom pravobranilaštvu, kao zakonskom zastupniku grada Kragujevca.

Pravilnikom je predviđeno da zahtev u ime oštećenog može podneti zakonski zastupnik, staratelj ili advokat.

U slučaju ujeda od strane psa ili mačke lutalice, oštećeno lice je obavezno da u roku od 48 sati podnese pisanu izjavu i JKP “Šumadija“Kragujevac – služba Zoohigijene.

Izuzetno, kako je Pravilnikom predviđeno,  taj rok zbog medicinske interevencije može biti produžen najduže do 72 časa. Obavezna dokumentacija podrazumeva – fotokopiju lične karte, kompletnu lekarsku dokumentaciju, službenu belešku od strane Policijske uprave Kragujevac kao i fotografiju povrede.

Pravobranilaštvo je dužno, da zahtev ukoliko je uredan i potpun dostavi Komisiji za utvrđivanje osnova i visine naknade nematerijalne štete u roku od pet radnih dana.

Komisija, o prihvatanju, odbijanju ili odbacivanju zahteva odlučuje u roku od 15 dana. Polovinu iznosa, koji se u zavisnosti od povrede, kreće u rasponu od 20.000 do 80.000 dinara snosi grad, a drugu polovinu JKP “Šumadija“ Kragujevac.

Na sednici Gradsko veće obrazovalo je i stručnu petočlanu Komisiju za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa ili mačaka lutalica koju čine pravnici i dva lekara opšte prakse.

Zadatak Komisije je da razmotri predloge sa priloženom dokumentacijom podnete Gradskom pravobranilaštvu, izvrši procenu osnovanosti predloga i predloži visinu naknade štete.

U slučaju da podnosilac zahteva odbije da zakljući sporazum na iznos naknade štete određen od strane Komisije i pokrene postupak pred nadležnim sudom, zakonski zastupnik grada Kragujevca i JKP “Šumadije“  ima mogućnost da pred nadležnim sudom tužbu i tužbeni zahtev prizna do iznosa koji je određen od strane nadležne Komisije.

Na sednici članovi Gradskog veća dali su i saglasnost Gradskoj upravi za privredu za pokretanje otvorenog postupka za nabavku 80 protivgradnih raketa.

Milisav Pajević