Tenderi

Climate Launchpad, svetsko takmičenje zelenih poslovnih ideja

Da li imate poslovnu ideju u vezi sa zaštitom životne sredine, klimatskim promenama ili održivošću? Da li imate sve što je potrebno da biste postali preduzetnik? Pozivamo vas da učestvujte u Climate Launchpad, najvećem svetskom takmičenju zelenih poslovnih ideja, koje i ove godine realizuje Privredna komora Srbije u saradnji sa Climate-KIC organizacijom. Naša misija je da potencijal čistih tehnologija usmerimo ka borbi sa klimatskim promenama. Konkurencija širom sveta uveliko radi na razvoju ovakvih ideja. Nemojte čekati budućnost, stvarajte je!

Ko može da učestvuje?

 • Svako ko ima perspektivnu ideju o čistim tehnologijama/zelenom biznisu, a da je startap, MSP, istraživač, student, organizacija, konsultant, kompanija ili kombinacija istih
 • Startap kompanija mora biti osnovana pre manje od godinu dana, sa manje od 200.000 evra u investicijama i da još nije prodala nijedan proizvod ili prototip.

Climate Launchpad takmičenje nudi pomoć i podršku u započinjanju sopstvenog biznisa:

 • Dvodnevni Bootcamp, u kome će vas međunarodni trener naučiti sve što treba da znate o pokretanju biznisa.
 • Šest Intenzivnih treninga gde ćete usavršiti svoje veštine, sposobnost prezentovanja i poslovni model. Posle toga, spremni ste da učestvujete na nacionalnom takmičenju pred nacionalnim žirijem. Najbolja tri kandidata iz svake zemlje učestvuju na Grand Finalu.
 • Mogućnost prezentacije ideje pred respektabilnim nacionalnim i međunarodnim žirijem, kao i potencijalnim investitorima.

Najboljih 10 kandidata iz velikog finala dobiće direktan pristup Climat-KIC Accelerator, EU programu za pokretanje biznisa, koji je fokusiran na zelena preduzeća. Najbolja tri učesnika Grand Finala osvojiće novčane nagrade u iznosu od 2.500 do 10.000 evra.

Rok za apliciranje:

6.6.2018.

Zainteresovani? Više informacija: https://climatelaunchpad.org

Apliciranje: https://climatelaunchpad.org/application-form

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 4. aprila 2018. godine objavljuje Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2018. godini.

Opšti cilj javnog konkursa:  zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:

 1. Zaštita prirode –  ekološka mreža i zaštićena područja;
 2. Klimatske promene – poljoprivreda, energetika, saobraćaj, šumarstvo i vode;
 3. Ekološko preduzetništvo – ekološka mreža, zaštićena područja, cirkularna ekonomija;
 4. Građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine,  upravljanje otpadom i otpadnim vodama, strateška procena i procena uticaja na životnu sredinu;
 5. Ekološko obrazovanje – ekološka mreža i zaštićena područja, klimatske promene, održivi razvoj;
 6. Priroda u urbanim sredinama – pošumljavanje, urbane bašte, urbani džepovi, parkovi, zeleni krovovi, zelene fasade, biciklizam kao ekološki prihvatljiv vid transporta;
 7. Mediji i ekologija: ekološka mreža i zaštićena područja, klimatske promene, cirkularna ekonomija, poglavlje 27, kvalitet životne sredine.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 24. aprilom 2018. godine.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti OVDE

Smernice za podnosioce predloga projekata možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 1  – Podaci o podnosiocu prijave možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 2  – Podaci o projektu možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 3 – Projektni okvir možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 4 – Budžet projekta možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 5 – Biografije projektnog tima možete preuzeti OVDE

U vezi  navedenog konkursa  Ministarstzvo će organizovati info dan na kome će zainteresovanim organizacijama dati eventualno potrebna pojašnjenja o konkursu.

Info dan će biti održan u sredu, 11. aprila 2018. godine , u vremenu od 12,00  do 14,00 sati  u prostorijama UNDP-a  u Beogradu  (Program Ujedinjenih nacija za razvoj, adresa: Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64). Neophodno je da zainteresovane organizacije svoje učešće prijave na sledeću  e-mail adresu:  nvo[at]ekologija.gov.rs,   najkasnije do 10. aprila 2018. godine do 12,00 sati  (u  mejlu je neophodno navesti: naziv organizacije i  ime i prezime predstavnika).

Ministarstvo privrede – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018. GODINI

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa. Uslov koji se odnosi na dostavljanje finansijskih izveštaja, ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu dostavljanja tih izveštaja (preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo i preduzetnici koji paušalno plaćaju porez).

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda;
– kupovinu nove ili polovne proizvodne opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
– trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja;
– nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

Iznos ukupnog ulaganja ne može biti manji od 1.250.000,00 dinara, (kredit u iznosu od 1.000.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 250.000,00 dinara), niti veći od 62.500.000,00 dinara (kredit u iznosu od 50.000.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 12.500.000,00 dinara).

Po ovom programu, izuzetno za preduzetnike, minimalni iznos ukupnog ulaganja je 375.000,00 dinara (kredit u iznosu od 300.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 75.000,00 dinara).

Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Ukoliko privredni subjekti imaju sedište u nedovoljno razvijenim i izrazito nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave ili na istim obavljaju poslove i imaju registrovan ogranak u periodu dužem od godinu dana od dana podnošenja zahteva, kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule iznosi 1,4% godišnje uz garanciju banke i 2,8%  godišnje, uz ostala sredstva obezbeđenja.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda za razvoj.

Adrese Fonda za razvoj su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom programu.

Drugi poziv za prijave za zelene inovacione vaučere od 13. marta do 30. aprila 2018.

Program zelenih inovacionih vaučera pomaže malim i srednjim preduzećima da pristupe uslugama istraživanja i razvoja neophodnim za razvoj i unapređenje svojih proizvoda i tehnologija u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu i efikasniju upotrebu resursa (energije, vode i materijala).

Foto: Milisav Pajević

Preduzeća koja ispunjavaju uslove se mogu prijaviti za zeleni inovacioni vaučer vrednosti do 20 hiljada evra koji pokriva do 90 procenata troškova spoljnih usluga istraživanja i razvoja (bez PDV-a). Od preduzeća se očekuje da pokriju najmanje 10 procenata troškova iz svojih izvora finansiranja. Minimalna vrednost usluga istraživanja i razvoja je 4 hiljade evra (bez PDV-a).

Istraživačko-razvojni projekti u okviru Programa zelenih inovacionih vaučera prate ciklus od 5 faza: prijava, odobrenje, implementacija, završetak i evaluacija.

Zainteresovana preduzeća u saradnji sa izabranom istraživačko-razvojnom organizacijom treba da popune prijavni obrazac, na sledećem linku: http://inovacionivauceri.ebrd.rs/givs-application.docx, i pošalju na inovacionivauceri@ebrd.rs.

Prijavni obrazac pored osnovnih podataka o preduzeću i izabranoj istraživačko-razvojnoj organizaciji treba da sadrži i detalje o planiranim uslugama istraživanja i razvoja uključujući i njihov pozitivan uticaj na životnu sredinu. Rukovodilac programa može pomoći preduzeću u pronalaženju odgovarajuće istraživačko-razvojne organizacije.

Pristigle prijave se pregledaju i odobravaju uzimajući u obzir nekoliko kriterijuma koji obuhvataju potencijal za resursnu efikasnost, inventivni nivo kao i mogućnost za korišćenje rezultata istraživačko-razvojnog projekta u drugim kompanijama/sektorima/industrijama.

Zavisno od broja primljenih prijava EBRD će na svojoj internet stranici objaviti očekivano vreme za odobrenje projekata. EBRD može privremeno obustaviti dalje prijave u slučaju prevelikog broja već pristiglih prijava. Preduzeća kojima su dodeljeni zeleni inovacioni vaučeri biće direktno kontaktirana a informacije o dodeli postavljene i na ovu internet stranicu.

Nakon odobrenja projekta preduzeće potpisuje ugovor o usluzi istraživanja i razvoja sa pružaocem usluge kao i ugovor o dodeli zelenog inovacionog vaučera sa EBRD-om. Oba ugovora sadrže projektni zadatak i ukupnu vrednost usluge odnosno vaučera.

Kao opšte pravilo, odobreni projekti treba realizovani u roku ne dužem od 6 meseci od dana potpisivanja ugovora o dodeli vaučera. Rukovodilac programa prati realizaciju odobrenih projekata.

Nakon uspešne realizacije projekta preduzeće u potpunosti izmiruje svoje obaveze prema istraživačko-razvojnoj organizaciji i priloži EBRD-u dokaz o uplati kao i zahtev za isplatu vaučera. Detalji o dokumentima koje preduzeće treba da priloži biće definisana u ugovoru o dodeli vaučera. Nakon uspešne provere priloženih dokumenata EBRD isplaćuje preduzeću zeleni inovacioni vaučer.

Po završetku projekta EBRD može posetiti preduzeće u cilju procene uticaja istraživačko-razvojnog projekta na poslovanje preduzeća kao i evaluacije čitavog programa zelenih inovacionih vaučera i boljeg planiranja budućih poziva za prijavu.

Takmičenje PowerUP i u Srbiji – investicije za startape iz energetike do 150.000 evra

Foto: Power UP

InnoEnergy, evropska kompanija koja umrežava i podstiče razvoj startapova iz cleantech sektora (čiste tehnologije i energetska efikasnost), u saradnji sa Startit-om prvi put u Srbiji organizuje takmičenje PowerUp! koje našim startapima može omogućiti investicije od 20.000 do 150.000 evra.

Startapi iz oblasti energetike koji već imaju razvijen proizvod u početnoj fazi i svoj tim do 15. aprila mogu da se prijave za lokalno takmičenje koje će 27.aprila biti održano u Beogradu. Najbolji startap će imati priliku da izbori plasman za regionalno takmičenje, inače, najveće iz ove oblasti u Centralnoj Evropi, koje će biti održano u junu u Pragu. Za pobednike su obezbeđene nagrade od 20, 10 i pet hiljada evra i investicioni program u vrednosti od 150.000 evra.

Prošlogodišnje takmičenje bilo je održano u Mađarskoj.

Oglas za prikupljanje ponuda za preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada

Arriva oglašava prikupljanje ponuda za preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada na osnovu podataka o okvirnim količinama i vrstama otpada

Foto: Arriva

Podaci o naručiocu:

Poslovno ime: Arriva Litas

Adresa sedišta: Moše Pijade 9 Požarevac

Matični broj: 07163851

Internet stranica: arriva.rs

E-mail adresa: office@arriva.rs

Lice za kontakt: Novica Mitić, tel +381628800014, e-mail novica.mitic@arriva.rs

Predmet nabavke: Preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada sa pružanjem konsultantskih usluga o usaglašavanju  poslovanja sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom

Mesto preuzimanja otpada:

Poslovne Jedinice u okviru Arriva Litas doo Požarevac:

1. Poslovna Jedinica Požarevac – Đure Đakovića br. 3 12000 Požarevac
2. Poslovna Jedinica Beograd – Zrenjaninski put 86 M – Krnjača Beograd
3. Poslovna Jedinica Kragujevac –Dragoslava Srejovića 66, 34000 Kragujevac
4. Poslovna Jedinica Niš –  Ivana Milutinovića br. 30 Niš

Obaveze koje će biti precizirane ugovorom

Izvršilac usluga će:

– Izvršiti premer materijala, obezbediti dovolјan broj paleta i odgovarajućih plastičnih buradi, kontejner vreća,  posedovati odgovarajuće kontejnere za pojedinačno razvrstavanje po kategoriji otpada, koje će se nalaziti kod proizvođača otpada na svim lokacijama ;
– Prilikom preuzimanja otpada izvršioc je dužan da obezbedi merenje uz izdavanje adekvatne dokumentacije ( merni list ),
– Prilikom preuzimanja otpada izvršilac je dužan da obezbedi adekvatan broj izvršilaca za utovar,
– Preuzimanje odgovornosti za sav preuzet otpad od momenta potpisivanja Dokumenta o kretanju opasnog otpada;
– Izdavanje potvrde o izvozu, potvrde o prijemu i potvrde o uništenju otpada sa priloženim sertifikatom uništioca.

Proizvođač otpada će:

– Obezbediti pristup objektima kompanije , gde je potrebno preuzimanje predmetnog otpada.
– Obaveštenje PROIZVOĐAČA OTPADA o tačnom datumu preuzimanju otpada.
– Izrada dokumenta o kretanju opasnog otpada;
– Količina preuzetog otpada se određuje merenjem na uslužnoj vagi proizvođača otpada koja se nalazi u Predzeću Potis požarevac ili na drugim zvaničnim vagama uz prisustvo predstavnika proizvođača otpada i izvršioca usluge, na teritoriji gde posluje kompanija Arriva Litas Požarevac
– Na zahtev ponuđača dostaviće se UVERENјE O UTVRĐIVANјU KARAKTERA OTPADA od strane akreditovane laboratorije za ispitivanje otpada.

Celokupna dokumentacija dostupna na web sajtu: www.arriva.rs, na linku: https://arriva.rs/wp-content/uploads/2018/03/Oglas-za-preuzimanje-i-zbrinjavanje-otpada.docx.

Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2018. godini

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2018. godini.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe divlje flore, faune i gljiva pod uslovom da im nije izrečena kazna za privredni prestup, odnosno prekršaj propisana Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave sakupljanjem matičnog legla, odnosno zasada iz prirodnih staništa radi formiranja uzgajališta (plantaže, rasadnici i drugi oblici uzgajališta), kao i sakupljanjem zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe.

Prijava na konkurs podnosi se najkasnije do 30. novembra 2018. godine, Ministarstvu zaštite životne sredine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: ekologija.gov.rs