Tenderi

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2019. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).

Foto: pixabay

Sredstva Zelenog fonda dodeljuju se za nabavku sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu u javnoj svojini na teritoriji jedinica lokalne samouprave (gradovi i opštine), kao i gradskih opština.

Tekst konkursa možete preuzeti sa sledećeg linka.

Kritetijum za ocenjivanje zahteva.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti elektronskom poštom na adresu konkurs.posumljavanje@ekologija.gov.rs ili na telefone 011/ 31-22-144 i 011/31-22-893.

Milisav Pajević

Konkurs za stanovnike Studentskog doma za dobrobit životinja i zaštitu životne sredine

Osnovne informacije

Foto: ORCA

Zahvaljujući dobročinstvu gospođe Ljubinke Vivčar, Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA je u stanu od 35m2 osnovala prvi Studentski dom za dobrobit životinja i zaštitu prirode te su u prilici da obezbede podršku studentima tokom studiranja koja se sastoji od:

1. Besplatnog smeštaja tokom studija i pokrivanje režijskih troškova do određenog iznosa za dva studenta/kinje.
2. Pohađanje ORCA akademije u cilju sticanja znanja, veština i prakse u oblastima: javno zastupanje, projektni menadžment i komunikacija, fundraising i slično.
3. Realizacije programa volonterske prakse u ORCA u trajanju osam sati nedeljno, raspoređenih prema obavezama studenata.
4. Pružanja podrške izradi seminarskih i drugih stručnih radova u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja

U zavisnosti od mogućnosti, nastojaće da obezbede i stipendiju za studiranje, karijerni coaching, dodatno stručno usavršavanje i praksu u zemlji i inostranstvu koja će se realizovati u organizacijama, institucijama i kompanijama koje podržavaju ORCA i dostupne obuke koje realizuju parterske organizacije.

Uslovi učešća

Studenti mogu da studiraju bilo koji fakultet kroz koji mogu se posvete dobrobiti životinja i zaštiti prirode: veterina, biologija, poljoprivreda, psihologija, pedagogija, sociologija, pravo i drugo.
Afinitet i posvećenost prema zaštiti životinja i prirode, odnosno izražena želja za posvećivanjem ovim temama kao delu vizije svog budućeg razvoja.
Od studenata se očekuje da poseduju lična svojstva u smislu pozitivnog odnosa prema sebi, drugima, životu i radu, motivisanosti i spremnosti za rad na sebi i saradnju.
Prioritet prilikom odlučivanja o pravu na korišćenje Studentskog doma će imati mladi bez roditeljskog staranja u alternativnoj brizi.

Za studente koji ne dobiju dom, a ispunjavaju kriterijume, organizacija može pružiti drugu vrstu podrške u vidu volonterskih praksi u ORCA.

Prijava

Zainteresovani se mogu prijaviti Organizaciji ORCA putem e-pošte: office@orca.rs najkasnije do 29.4.2019. godine. Prijava treba da sadrži motivaciono pismo i biografiju.

Tekst konkursa u celosti je dostupan na sledećem linku: https://www.orca.rs/sr/orca-raspisuje-konkurs-za-podrsku-studentima-tokom-studiranja/.

Javni konkurs za podršku projektima OCD u oblasti životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine 28. marta objavilo je Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini.

Foto: Milisav Pajević

Opšti cilj javnog konkursa: zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:

Zaštita prirode – ekološka mreža i zaštićena područja;

Klimatske promene – poljoprivreda, energetika, saobraćaj, šumarstvo i vode;

Cirkularna ekonomija – Ekološko preduzetništvo – ekološka mreža, zaštićena područja, cirkularna ekonomija;

Građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i otpadnim vodama, strateške procene i procene uticaja na životnu sredinu; zaštite od zagađenja vazduha i zaštite od buke;

Priroda u urbanim sredinama – pošumljavanje, urbane bašte, urbani džepovi, parkovi, zeleni krovovi;
Događaji i ekologija (ekološka mreža i zaštićena područja, cirkularna ekonomija.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na internet stranici Ministarstva, odnosno zaključno sa 12. aprilom 2019. godine.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Smernice za podnosioce predloga projekata možete preuzeti ovde.

Obrazac br. 1 – Opšti podaci o podnosiocu Prijave i predlogu projekta možete preuzeti ovde.

Obrazac br. 2 – Projektni okvir možete preuzeti ovde.

Obrazac br. 3 – Budžet projekta možete preuzeti ovde.

Obrazac br. 4 – Biografije projektnog tima možete preuzeti  ovde.

Konkurs za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine

U skladu sa ciljevima i aktivnostima Fondacije (član 6. stav 1. tačka 2., i član 7. stav 1. tačka 5. Statuta) Fondacija za zaštitu životne sredine „Jasen” raspisuje

KONKURS

za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine

Fondacija „Jasen” (u daljem tekstu: Fondacija) u skladu sa finansijskim planom i mogućnostima u budžetskoj 2019 godini, finansira i sufinansira najmanje tri škole na teritoriji AP Vojvodine, za projekat izgradnje ili pokretanje školske bašte, kao mesto i mogućnost obrazovno-vaspitnog prostora za školsku decu.

Raspored sredstava

Pravo na učestvovanje na konkursu imaju osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, koje će kao jedan od ciljeva naznačiti da ovaj projekat ima za cilj unapređivanje i uvođenje novih metoda u nastavi i dugotrajnu brigu i čuvanje same školske bašte kao jedan od načina probuđivanja ekološke svesti učenika.

Sredstva u vrednosti od 360.000,00 dinara namenjena su za finansiranje i sufinansiranje sledećih prioriteta:

1. Modernizacija obrazovno-vaspitnog rada

2. Usaglašavanje obrazovanja sa praktičnim metodama

3. Negovanje multikulturalnosti, interkulturalnosti i tradicije između učenika raznih nacionalnih manjina putem praktičnog rada

4. Prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja

5. Podsticanje vannastavnih aktivnosti

6. Rad u prirodi, razvijanje ekološke svesti učenika

Svaka škola koja bude odabrana za učešće u programu dobija do 150.000,00 dinara od ukupne vrednosti.

Ako su u pitanju gradske škole bez zelenih površina, mogućnost za konkurisanje takođe postoji. Konkurs se dodeljuje i za finansiranje školskih bašta na betonskim površinama (saksijske biljke, viseće bašte, vertikalne bašte i sl.)

Više informacija o uslovima za učešće na konkursu, kriterijumima za dodelu sredstava, potrebnoj dokumentaciji i sugestije za uspešno konkurisanje možete da pronađete na sajtu Fondacije: https://jasen.org.rs/projekti/konkurs-za-finansiranje-skolske-baste/?fbclid=IwAR2mWGx4sV2l0gKM3V0nfSxUCs7JiXJczely8uQnx8bMoygTNCEZJWqbnS0.

Podnošenje prijave na konkurs

Prijava na konkurs se podnosi isključivo u elektronskoj formi na adresi: jasen.org.rs/form/konkurs-za-finansiranje-skolske-baste.

Konkurs je otvoren od 3. februara do 15. marta 2019. godine.

Rok za realizaciju projekta

15.4.2019.–1.5.2020.

Rok za slanje dnevnika aktivnosti, ocene komisije i utisaka učenika najkasnije do 31.5.2020. godine.

Dodela sredstava

Članovi upravnog odbora Fondacije vrše stručni pregled podnetih prijava, vrednuju projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u konkursu i donose konačnu rang listu.

Odluka o dodeli sredstava se objavljuje na internet stranici Fondacije.

Obaveštenje o rezultatima konkursa dostavlja se svim prijavljenim školama.

Bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

* kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda;

* kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;

* trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja;

* nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda za razvoj. Sva dokumentacija se predaje u dva primerka. Adrese Fonda za razvoj su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom programu.

Više informacija na sledećem linku: http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-preduzetnistva-kroz-razvojne-projekte-u-2019-godini/.

Bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku u 2019. godini

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

 Ciljevi programa su :

– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;

– podsticanje zapošljavanja;

– podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva;

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2018. godini.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 200.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda  za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 466.666.666,67 dinara.

Iznos ukupnih sredstava koji se odobrava preduzetnicima i pravnim licima po ovom Programu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/investiciono održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija u skladu sa Programom, predaju se Fondu na sledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019. godine.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strana Ministarstva: www.privreda.gov.rs i  Fonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

Više informacija na sledećem linku: http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2019-godini/.

Letnja škola o sistemu inovacija u oblasti klimatskih promena

Climate-KIC tim Srbija vas poziva da učestvujete u edukativnom programu “Journey”.

Foto: Climate-KIC

U pitanju je letnja škola o sistemu inovacija u oblasti klimatskih promena, koju organizuje EIT-RIS Climate-KIC u saradnji sa partnerskim organzacijama i renomiranim univerzitetima širom Evrope. EIT Climate-KIC je najveće EU javno-privatno partnerstvo, angažovano na ublažavanju klimatskih promena i ubrzanju tranzicije ka ekonomiji nulte emisije ugljenika. Zahvaljujući podršci Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), Climate-KIC danas obuhvata mrežu od oko 300 institucija i organizacija širom Evrope. Kao jedini Climate-KIC partner u Srbiji, Privredna komora Srbije implementira “Journey” i druge Climate-KIC programe od 2016. godine.

Program “Journey” predstavlja jedinstvenu kombinaciju akademskih studija i praktičnog iskustva. Namenjen je studentima završne godine studija, diplomcima, budućim MBA, magistrima i doktorima sa odličnim znanjem engleskog jezika. Cilj programa je dublje razumevanje preduzetništva i sistema inovacija, kao i razmena iskustava o izazovima i rešenjima u oblasti klimatskih promena. Učesnici će imati priliku da uče i rade u internacionalnom multidisciplinarnom timu i razviju svoje ideje, projekte, proizvode ili usluge uz podršku iskusnih mentora. Tokom četiri nedelje, u periodu 30.6-27.7.2019. i 4-31.8.2019. učesnici će boraviti na tri lokacije u Evropi. Prethodne godine, učestvovalo je 400 mladih akademaca iz oko 50 zemalja.

Više informacija o programu možete pronaći na https://journey.climate-kic.org/the-journey-faqs.

Prijava učešća na https://journey.climate-kic.org najkasnije do ponedeljka, 18.2.2019. Tokom marta biće obavljeni intervjui sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Konačan odabir učesnika biće poznat u aprilu, a program i konkretne lokacije najkasnije mesec dana pre putovanja. Prilikom popunjavanja prijave potrebno je priložiti diplomu ili potvrdu o završnoj godini studija, CV i pismo preporuke na engleskom jeziku. Program je besplatan za studente EU,  studente iz Srbije i još 10 zemalja izvan EU. Učesnici organizuju i snose trošak transporta od kuće do prve lokacije i od treće-poslednje lokacije do kuće. Transport između lokacija i smeštaj tokom trajanja programa biće organizovan i plaćen od strane Climate-KIC.