Tenderi

Konkurs za uređenje starogradskog kompleksa u Vranju

Foto: Wikipedia/Wlodzimierz

U toku je Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja starogradskog kompleksa u naselju Tulbe u Vranju. Cilj konkursa je da se za jedan dragoceni, najstariji prostor u užem delu grada, u neposrednoj blizini crkve Sv. Petka, Manastira Sv. Nikola i Belog mosta“, koji predstavljaju spomenike kulture, dobiju nadahnuta i raznovrsna idejna rešenja, kojima treba da se istakne prepoznatljivost starog Vranja i dela Bore Stankovića i definiše prostorna organizacija i uređenje.

Rok za predaju konkursnog rada je 25. oktobar do 12:00 časova. Otvaranje  konkursnih radova i početak rada izvestioca predviđen je za 28. oktobar u 13:00 časova. Rezultati konkursa sa izveštajem rada žirija biće objavljeni do 29. novembra. Za najbolja idejna rešenja predviđene su novčane nagrade i to prva  u iznosu od 300. 000 dinara, druga 200.000 i treća 150.000 dinara. Poziv i konkursna dokumentacija nalaze se na linku i na Portalu javnih nabavki.

Video-konkurs ,,Pronađi alternativu“

Foto: Pixabay

U okviru projekta Gasi svetlo, da ti budućnost ne bude mračna, udruženje građana „Srbija, moj dom“ uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, saobraćaj i građevinarstvo organizuje video-konkurs za srednjoškolce iz Pančeva i Novog Sada pod nazivom ,,Pronađi alternativu“.

Cilj konkursa je promocija održivih vidova prevoza koji ne zagađuju životnu sredinu.

Potrebno je da učenici srednjih škola sa teritorije ovih gradova pošalju video u trajanju do 2 minuta u kojem će predstaviti zanimljiva alternativna prevozna sredstva, odnosno zamenu putničkom automobilu.

Video-konkurs je otvoren do 30. septembra 2019. godine,  a video-klip je potrebno poslati na imejl: srbijamojdom@gmail.com

U imejlu napisati: ime, prezime, broj mobilnog telefona i naziv srednje škole.

Stručni žiri će oceniti pristigli materijal i odrediti pobednike ovog konkursa.

Nagrade će biti dodeljene u okviru Sajma saobraćaja na Novosadskom sajmu.

Za prva tri mesta obezbeđene su nagrade:

  • 1. mesto – hoverbord
  • 2. mesto – tablet
  • 3. sportski ranac

 

Kon­kurs za una­pre­đe­nje nepoljoprivrednih eko­nom­skih ak­tiv­no­sti na se­lu

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Konkurs za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini.

Foto: pixabay

Pod­sti­ca­ji ob­u­hva­ta­ju in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru ru­ral­nog tu­ri­zma u ko­jem su pri­hva­tlji­ve in­ve­sti­ci­je: ula­ga­nje u iz­grad­nju, do­grad­nju, adap­ta­ci­ju, in­ve­sti­ci­o­no i te­ku­će odr­ža­va­nje, u ci­lju pri­vo­đe­nja na­me­ni, kao i na­bav­ke opre­me, a ra­di pru­ža­nja ugo­sti­telj­skih uslu­ga u auten­tič­nim ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma u do­ma­ćoj ra­di­no­sti ili se­o­skom tu­ri­stič­kom do­ma­ćin­stvu, u smi­slu pro­pi­sa ko­jim se ure­đu­je tu­ri­zam, od­no­sno ugo­sti­telj­stvo.

Pri­hva­tlji­ve in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru umet­nič­kih za­na­ta, od­no­sno do­ma­će ra­di­no­sti su: ula­ga­nja u na­bav­ku opre­me i ala­ta za oba­vlja­nje po­slo­va ko­ji se sma­tra­ju sta­rim i umet­nič­kim za­na­ti­ma, od­no­sno po­slo­vi­ma do­ma­će ra­di­no­sti, na­čin ser­ti­fi­ko­va­nja istih i vo­đe­nje po­seb­ne evi­den­ci­je iz­da­tih ser­ti­fi­ka­ta.

Pra­vo na ko­ri­šće­nje pod­sti­ca­ja, u skla­du s pro­pi­si­ma ko­ji­ma se ure­đu­ju pod­sti­ca­ji u po­ljo­pri­vre­di i ru­ral­nom raz­vo­ju ima­ju: fi­zič­ko li­ce – no­si­lac re­gi­stro­va­nog ko­mer­ci­jal­nog po­ro­dič­nog po­ljo­pri­vred­nog ga­zdin­stva, pred­u­zet­nik, prav­no li­ce – pri­vred­no dru­štvo (mi­kro i ma­lo prav­no li­ce) i ze­mljo­rad­nič­ka za­dru­ga.

Pod­sti­ca­ji se utvr­đu­ju u iz­no­su od 50% vred­no­sti re­a­li­zo­va­ne pri­hva­tlji­ve in­ve­sti­ci­je uma­nje­ne za iz­nos sred­sta­va na ime po­re­za na do­da­tu vred­nost, od­no­sno u iz­no­su od 65 odsto ove vred­no­sti uko­li­ko je in­ve­sti­ci­ja re­a­li­zo­va­na u pod­ruč­ju s ote­ža­nim uslo­vi­ma ra­da u po­ljo­pri­vre­di.

Mak­si­mal­ni iz­nos pod­sti­ca­ja po ko­ri­sni­ku za in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru ru­ral­nog tu­ri­zma je 3.000.000 di­na­ra. Mak­si­mal­ni iz­nos pod­sti­ca­ja po ko­ri­sni­ku za in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru sta­rih i umet­nič­kih za­na­ta, od­no­sno do­ma­će ra­di­no­sti je 500.000 di­na­ra.

Mak­si­mal­ni iz­nos pod­sti­ca­ja po ko­ri­sni­ku za in­ve­sti­ci­je u okvi­ru oba sek­to­ra je 3.000.000 di­na­ra.

Pri­ja­ve za ko­ri­šće­nje pod­sti­ca­ja, u skla­du sa ovim kon­kur­som, pod­no­se se do 27. septembra.

Informacije u vezi sa raspisanim Konkursom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i na telefon Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 i 011/30-20-101 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Milisav Pajević

Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju istraživačkih radova u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane

Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi Selenča – Eko Agri Centar Selenča raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju istraživačkih radova u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane u okviru projekta „Innovations in Eco Food Systems for Sustainable Production and Safety Environment“ (InoEcoModel) koji finansira Višegradski fond.

Javni poziv upućen je svim zainteresovanima koji imaju ideje za istraživanje inovacija u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane.

Cilj ovog poziva je razvoj inovativnih rešenja primenjivih u organskoj proizvodnji kako bi se povećala produktivnost i konkurentnost u proizvodnji i preradi organske hrane. Takođe se očekuje da će se realizacijom Javnog poziva omogućiti unapređenje kvaliteta organske proizvodnje, povećanje sirovinske baze, obezbeđivanje uslova za kontinuirano snabdevanja tržišta, povećanje konkurentnosti, promocija važnosti istraživanja u oblasti organske proizvodnje, uključivanje mladih stručnjaka u istraživačke procese, razvoj novih proizvoda i drugo.

Svi aplikanti treba da pošalju Prijavu koja će sadržati: Ime i prezime, mesto, kontakt telefon, e-mail adresu, kratku biografiju (najviše na ½ stranice A4 formata) i kratak opis svog istraživačkog predloga (ne više od 2 strane A4 formata u slobodnoj formi).

Opis istraživačkog predloga treba da objedini: osnovni cilj projekta, opis aktivnosti na razvoju projekta, očekivane rezultate i vremenski okvir realizacije, relevantnost i održivost projekta, resursi potrebni za realizaciju, primenjivost rezultata istraživanja u praksi i sl.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju aplikanti iz Republike Srbije i Republike Hrvatske, koji imaju ideje za inovacije u organskoj proizvodnji. Prijave se mogu podnositi i zajednički (istraživač + farmer ili tim istraživača + farmer). Istraživanja mogu obuhvatiti sve sektore primarne organske proizvodnje, kao i preradu organske hrane.

Aplikanti iz Republike Srbije svoje prijave treba da pošalju na adresu: Eko Agri Centar, Maršala Tita bb, 21425 Selenča, ili na e-mail: kjelena.bac@gmail.com; facara.libuska@gmail.com; organic.jg@gmail.com

Javni poziv je otvoren mesec dana: od 19. jula  do 19. avgusta ove godine.

Aplikanti iz Republike Hrvatske, tekst Javnog poziva i sve druge bitne informacije mogu dobiti na sajtu Centra www.ekocrep.eu.

Experti će izabrati maksimalno 20 radova (10 u Srbiji i 10 u Hrvatskoj).Odabrani kandidati će zaključiti ugovor kojim će biti regulisani odnosi između EkoAgriCentra i kandidata.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu EkoAgri Centra www.eac.rs i Centra za razvoj ekološke proizvodnje www.ekocrep.eu, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva, a svi učesnici konkursa biće pisanim putem obavešteni o rezultatima.

Učesnicima čiji radovi budu odabrani pripada:

1. Pravo na prisustvo edukacijama na kojima će se njihovi radovi detaljnije analizirati, ispitivati i usavršavati i to uz prisustvo experata iz Srbije, Hrvatske, Slovačke, Poljske i Ukrajine.

2. Pravo na studijsko putovanje u Slovačku ili Poljsku (zavisno od teme rada i sektora na koji se on odnosi) radi posete relavantnim ustanovama i sticanje novih saznanja iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane. Prilikom realizacije stutijskog putovanje učesnicima je obezbeđen prevoz, smeštaj i hrana.

Promocija rezultata istraživanja vršiće se uporedo u Srbiji i u Hrvatskoj. Promo brošure koje će biti pripremljene u ovu svrhu obuhvatiće sve istraživačke projekte iz Srbije i Hrvatske i prezentovaće njihove rezultate.

Takođe, uspostaviće se jedinstvena E-platforma koja će pratiti tok projekta, aktivnosti, istraživanja i svaki prihvaćen case study projekat. Nakon sprovedenih istraživanja, platformu će moći da koriste i istraživači i poljoprivrednici, kako bi medjusobno razmenjivali iskustava.

Vise informacja o ovom pozivu, kao i obrazac za dostavljanje predloga mogu sa pronaći na sajtu Eko Agri Centra na adresi www.eac.rs

Milisav Pajević

Javni poziv za podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka, mesa, voća, povrća i proizvodnju vina i pića

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisali su Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka, mesa, voća, povrća i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2019. godini.

Foto: pixabay

Podsticaji obuhvataju program za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao i sektoru voća i povrća i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac, koji je između ostalog, u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara tekuće godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u periodu od od 15. jula do 15. novembra 2019. godine preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

U skladu sa posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja, kako je na svom sajtu objavila Uprava za agrarna plaćanja, koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara. Po ovom Javnom pozivu opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 95.000.000 dinara.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Milisav Pajević

Spoj lepog i korisnog – razvij svoje poslovne veštine u poslovnoj sferi

Foto: ImpactEco

Voliš da radiš sa mladim i ambicioznim ljudima? Želiš da se razviješ na ličnom planu i stekneš praktično iskustvo? Imaš ambiciju da menjaš svet?

Ukoliko se prepoznaješ u ovim rečenicama, pred tobom je prilika koju ne smeš propustiti. Udruženje ImpactEco pokrenulo je tri nova primamljiva projekta i u potrazi je za članovima timova.

Eco-limitless konferencija iz inovativnog ugla osvetljava ekološke probleme, obrađuje aktuelne ekološke teme, sa akcentom na Ciljevima održivog razvoja koje su definisale Ujedinjene nacije. Pruža ti se prilika da budeš deo tima koji će planirati i realizovati celu konferenciju, ali i da razviješ svoje organizacione veštine i oprobaš se u komunikaciji sa govornicima, kompanijama i institucijama.

Ukoliko si ipak preduzetničkog duha, tu je Eko-preduzetnik akademija koja ima za cilj da pomogne mladim ljudima koji imaju zelene ideje, ali ne i veštine i znanja koja su potrebna da bi iste ostvarili. Ukoliko želiš da radiš na osmišljavanju projekta, voliš kreativan timski rad i imaš skonost ka detaljima i originalnim rešenjima – ovo je pravi projekat za tebe.

EkoSpektar je networking događaj tokom kog ćemo proslaviti rodjendan našeg udruženja, predstaviti dosadašnje rezultate rada, ali i eko-planove za budućnost. Gosti će biti predstavnici društveno odgovornih kompanija, ambasada, lideri sa zelenim biznis idejama, influenseri i mnogi drugi. Članovi organizacionog tima imaće priliku da se oprobaju u organizovanju izložbe, kao i u komunikaciji sa zvanicama.

Ovo je tvoja šansa, započni kreiranje svoje budućnosti i prijavi se za članstvo u projektnim timovima ovde. Rok za slanje prijave je 26. jun u 20h! ImpactEco je ekološko udruženje koje se bavi održivim razvojem i zaštitom životne sredine kroz aktivizam i podsticanje informisanosti o ekološkom značaju. Naše metode i stilovi uključivanja svih uzrasta u borbu za zdraviju životnu sredinu dizajnirani su tako da generišu radoznalost, entuzijazam i želju za promenama.

Prijave i više informacija na sledećem linku.

Konkurs za osnovce inspirisan filmom

Povodom novog animiranog filma „Tajni agent Mjau“ MCF MegaCom Film vas da se priključite konkursu „Moj ljubimac – moj tajni agent“ i osvojite vredne nagrade.

Foto: MCF MegaCom Film

Marni je mala, bucmasta maca koja veruje da je začarano dete. Ona živi poput princeze i dobija sve što želi, jer gazdarica Rosalinda ju je razmazila poput deteta.  Nakon što biva izbačena po nalogu Rosalindinog zloćudnog brata, Marni je ubačena u nepoznati svet gde je prisiljena da se udruži sa još tri životinje: uplašenim psetom, neurotičnim petlom i magarcem, koji se pretvara da je zebra, kako bi se zajedno borili protiv kriminalaca koji su se pojavili u njihovom malom mestu.

Priključite se konkursu „Moj ljubimac – moj tajni agent“ i zajedno sa vašim odeljenjem nacrtajte vašeg tajnog agenta – to može biti bilo koja životinja.

Radove pošaljite na adresu: MCF MegaComFilm, Dečanska 14, Stari grad, 11000 Beograd, a najzanimljiviji i najkreativni radovi će osvojiti vredne nagrade.

Konkurs je otvoren od 22. maja do 10. juna.

Nakon završetka konkursa, a pred premijeru filma, biće organizovana izložba svih radova u prostorijama Kombank Dvorane.

Nagrade su:

1. Ulaznice za celo odeljenje za projekciju filma „Tajni agent Mjau“
2. Slatkoteka krofne za celo odeljenje
3. Izdavačka kuća Laguna – knjige za celo odeljenje

Pravila konkursa:

* Iskoristite svoju maštu i timski duh i nacrtajte jednu ili više vaših omiljenih životinja.

* Konkurs je namenjen deci od 1. do 4. razreda osnovne škole.

* Imate slobodu da koristite sve likovne tehnike (crtež, slika, kolaž…).

* Format crteža – do dimenzija bloka br. 5

* Na crtežu ne mora nužno da bude mačka, može bilo koja životinja koju volite ( npr.pas, petao, magarac).

* Pošaljite rad na adresu MCF MegaCom Film, Dečanska 14, Stari grad, 11000 Beograd, sa sledećim podacima: škola, odeljenje, broj učenika koji je učestvovao, ime i broj telefona odgovorne osobe.

* Pošaljite mail na pr@mcf.rs sa potvrdom da učestvujete i da ste poslali rad na adresu.

* Konkurs traje do 10. juna, a proglašenje dobitnika je na zvaničnom sajtu MCF MegaCom Filma i fejsbuk strani MCF Mega ComFilm-a.

* Nakon konkursa radovi će biti izloženi u prostorijama Kombank Dvorane.