Tenderi

Javni poziv za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Foto-ilustracija: Unsplash (Tierra Mallorca)

Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave.

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

– Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave. A to su: infrastrukturni projekti jedinica lokalne samouprave (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, sanacija i adaptacija komunalne infrastrukture, objekata-zgrada jedinica lokalne samouprave, objekata škola, objekata predškolskih ustanova i drugih nivoa obrazovanja, objekata kulture, sportskih objekata, radovi na gradskim trgovima i parkovima, radovi na javnoj rasveti i video nadzoru i radovi na objektima pijaca).

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 364.000.000 dinara.

– Pružanje finansijske, tehničke i druge pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 52.000.000 dinara.

Foto-ilustracija: Unsplash (Jeffrey F. Lin)

– Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi licima sa posebnim potrebama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 46.800.000 dinara.

– Pružanje finansijske pomoći jedinicama lokalne samouprave za realizaciju projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 46.800.000 dinara.

Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet stranici Ministarstva: www.mduls.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” (7/20 od 29.1.2020).

Više o konkursu pogledajte na sajtu Ministarstva državne uprave i samouprave

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima u oblasti zaštite životne sredine

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Spiske)

Ministarstvo zaštite životne sredine je 31. januara 2020. godine objavilo Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2020. godini.

Opšti cilj javnog konkursa: Zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:

– Zaštita prirode – ekološka mreža i zaštićena područja;

– Ekološko preduzetništvo – cirkularna ekonomija;

– Građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i otpadnim vodama, strateške procene i procene uticaja na životnu sredinu, zaštite od zagađenja vazduha i zaštite od buke;

– Klimatske promene – ublažavanje klimatskih promena (smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte) i/ili prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

Rok za podnošenje prijava je: 20 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na internet stranici Ministarstva, odnosno zaključno sa 20. februarom 2020. godine.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Smernice za podnosioce predloga projekata možete preuzeti ovde

Obrazac br. 1 – Podaci o podnosiocu Prijave možete preuzeti ovde
Obrazac br. 2 – Podaci o predlogu projekta možete preuzeti ovde
Obrazac br. 3 – Projektni okvir možete preuzeti ovde
Obrazac br. 4 – Budžet projekta možete preuzeti ovde

Obrazac br. 5 – Biografije projektnog tima možete preuzeti ovde

Javni poziv za projekte neformalnih grupa i organizacija civilnog društva iz Šida, Sombora i Obrenovca

Konkurs Možemo i mi

Konkurs „Možemo i mi“ sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac u okviru projekta „Podrška stanovništvu u zajednicama pogođenim izbegličkom krizom u Srbiji“ uz podršku Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations).

Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati najbolje projekte neformalnih grupa i organizacija civilnog društva koje unapređuju kvalitet života i rešavaju probleme lokalnog stanovništva u opštinama Šid, Sombor i Obrenovac, a posebno one projekte koji se realizuju u ruralnim sredinama, stvaraju prostor za zajedničke aktivnosti migranata i lokalnog stanovništva, u realizaciju uključuju veliki broj ljudi i koji stvaraju najveći benefit za lokalnu zajednicu u oblasti kulture, obrazovanja, zdravlja, sporta, bezbednosti, ekologije i dr.

PRIJAVITE SE ZA INFO SESIJU OVDE

KOLIKI JE UKUPAN FOND ZA PODRŠKU PROJEKTIMA?

Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati inicijative neformalnih grupa i lokalnih organizacija na teritoriji opština u kojima se projekat sprovodi – Šid, Sombor i Obrenovac, a ukupan iznos podrške iznosiće 70.000 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

• Neformalne grupe od minimalno 5 građana i građanki

• Udruženja i fondacije sa teritorija opština Šid, Sombor i Obrenovac

Projekti se moraju realizovati na teritoriji opština Šid, Sombor i Obrenovac.

KOLIKO SREDSTAVA JE MOGUĆE DOBITI ZA REALIZACIJU PROJEKTA?

Neformalne grupe će biti u mogućnosti da dobiju do 200.000 dinara, a udruženja i fondacije do 600.000 dinara za realizaciju projekata.

KAKO I DO KADA JE MOGUĆE PRIJAVITI SE NA KONKURS?

Za prijavu na konkurs neophodno je preuzeti i popuniti prijavni formular (možete ga preuzeti ovde) i poslati ga do 31.01.2020. u ponoć isključivo na jedan od sledećih načina:

• Elektronski, putem online formulara kojem možete pristupiti ovde

• Poštom na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, uz obaveznu prijavu poslate pošiljke kroz formular kojem možete pristupiti ovde

Prijave projekata poslate na drugi način neće biti uzete u razmatranje.

KOLIKO DUGO PROJEKTI MOGU DA TRAJU?

Projekti mogu trajati najduže 7 meseci. Minimalno vreme trajanja nije definisano. Projekti se moraju realizovati u periodu od februara do avgusta 2020. godine.

SMERNICE

Sve informacije o pravilima konkursa (prihvatljivim troškovima, kriterijumima i važnim datumima) možete pronaći u Smernicama.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte fondaciju putem e-maila mozemoimi@divac.com ili  na broj telefona 062797875.

Javni poziv za predstavnika NVO-a za izradu pravilnika o zaštiti morske sredine u CG

Foto-ilustracija: Unsplash (Miljan Mijatović)

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom telu za izradu predloga pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine.

Skupština Crne Gore je na sednici održanoj 23. decembra 2019. godine donela Zakon o zaštiti morske sredine („Službeni list Crne Gore“, br. 073/19 od 27.12.2019) kojim se u crnogorsko zakonodavstvo prenosi Okvirna direktiva o morskoj strategiji. Ovim zakonom je stvorena osnova za izradu, razvoj, primenu i praćenje sprovođenja Strategije zaštite morske sredine, odnosno adekvatni zakonski mehanizam za ostvarivanje dobrog i održivog stanja morske sredine. Shodno ovlašćenjima datih u ovom zakonu u čl. 7, 8, 9, 11 i 12, Ministarstvo održivog razvoja i turizma priprema predloge pravilnika kojima će se u crnogorsko zakonodavstvo u potpunosti preneti prilozi Okvirne direktive o morskoj strategiji i Odluka Komisije 2017/848/EU o utvrđivanju kriterijuma i metodoloških standarda o dobrom ekološkom stanju morske sredine. U planu je priprema sledećih pravilnika:

1) Pravilnik kojim će se urediti analiza osnovnih svojstava i karakteristika trenutnog stanja morske sredine, a naročito hidrografskih, fizičkih i hemijskih svojstva, stanišnih tipova, bioloških svojstava i hidromorfologije, kao i i listu karakteristika trenutnog stanja i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti.

2) Pravilnik kojim će se urediti kvalitativni pokazatelji, kriterijumi i metodološki standardi za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine

3) Pravilnik kojim će se urediti način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.

4) Pravilnik kojim će se urediti bliži sadržaj i način sprovođenja programa monitoringa morske sredine.

5) Pravilnik kojim će se urediti bliži sadržaj programa mera koje se sprovode radi ostvarivanja i/ili održavanja dobrog ekološkog stanja morske sredine i ostvarivanja ciljeva zaštite morske sredine i obalnog područja.

S tim u vezi, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao nadležni organ, obrazuje radno telo sa zadatkom da izradi tekst predloga navedenih akata. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije koje se u svom delovanju bave pitanjima iz oblasti životne sredine (pitanja koja se odnose na zaštitu morske sredine i integralno upravljanje obalnim područjem) da učestvuju u radu radnog tela za pripremu predloga navedenih pravilnika i predlože predstavnika za člana radnog tela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom telu: jedan.

Foto-ilustracija: Unsplash (Orkhan Farmanli)

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom telu:

– da je upisana u registar nevladinih organizacija pre objavljivanja javnog poziva;

– da u statutu ima utvrđene delatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno telo;

– da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno telo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

– da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspeha)

-da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno nameštenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom telu:

– da ima prebivalište u Crnoj Gori;

– da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno telo;

– nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno nameštenik.

Obrazac možete preuzeti ovde.

 

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda

Foto-ilustracija: Unsplash (Daniel Bosse)

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).

Sredstva Zelenog fonda dodeljuju se za nabavku sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu u javnoj svojini na teritoriji jedinica lokalne samouprave (gradovi i opštine), kao i gradskih opština.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde, a Kriterijum za ocenjivanje možete pogledati ovde.

Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti elektronskom poštom na adresu: konkurs.posumljavanje[at]ekologija.gov.rs ili na telefone: 011/31-22-144 i 011/31-22-893.

Poziv za izradu idejnog rešenja dela područja linijskog parka u Beogradu

Foto: Grad Beograd

Služba glavnog urbaniste Grada Beograda pozvala je danas sve zainteresovane mlade arhitektonsko-urbanističke timove da prisustvuju javnoj prezentaciji poziva za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja linijskog parka u Beogradu.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 16. januara, u 10 sati u velikoj sali zgrade Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici kraljice Marije 1, na 20. spratu.

Kako je navedeno u pozivu, timovi koji su uvideli mogućnost da promovišu svoj autorski izraz i stručnu sposobnost u kokreativnom dizajnu javnog prostora, na ovaj način dodatno će se upoznati s ciljevima, uslovima i samim procesom kvalifikacije.

Prisustvo javnoj prezentaciji može se potvrditi na imejl-adresi: bojana.milenkovic@beograd.gov.rs.

Izazov „Hrana nije otpad!“

Foto-ilustracija: Pixabay

Otpad od hrane postaje problem ogromnih razmera širom planete. Proizvedena a neiskorišćena hrana na 10. je mestu uzročnika ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte. Oko 30 odsto (1,3 milijarde tona) proizvedene hrane se nikada ne iskoristi. Situacija u Bosni i Hercegovini nije mnogo bolja. Procene ukazuju da oko 500 tona hrane dnevno završi na deponijama otpada. U Kantonu Sarajevo, oko 12 odsto ukupnog otpada čini otpad od hrane. Posledice ove prakse su višestruke: od finansijskih gubitaka proizvođača hrane do ozbiljnih problema za zaštitu životne sredine.

U sklopu konferencije Sarajevo Unlimited 2019, Grad Sarajevo i UNDP su pozvali učesnike sa različitim perspektivama i uključenošću u lanac proizvodnje, upotrebe i odlaganja hrane kao otpada da uzmu učešće u radionici koja je mapirala glavne uzročnike problema bacanja hrane kao otpada.

Uzroci problema za koje je ocenjeno da imaju najveći uticaj su:

– Navike potrošača (priprema hrane, kupovina hrane u preteranim količinama, serviranje prevelikih porcija);
– Svesnost i prakse upravljanja u lancu proizvodnje hrane i otpadom od hrane;
– Nedostaci u pravnom okviru (kako bi se pravni okvir trebao promeniti da bi podržao doniranje hrane?).

Grad Sarajevo, u saradnji sa UNDP Accelerator Lab-om, poziva na predlaganje ideje za praktično, primjenjivo i inovativno rešenje za izazov: Kako promeniti navike i prakse koje dovode do bacanja hrane i/ili pretvoriti otpad od hrane u nešto korisno?

Prijave su otvorene za pojedince, organizacije civilnog društva, akademske institucije, privatni sektor i medije.

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Spiske)

Tri (3) najbolje ideje će dobiti javno priznanje i promociju, kao i novčanu nagradu:

1. mesto: 3.000 dolara
2. mesto: 2.000 dolara
3. mesto: 1.000 dolara

Nagrada se dodjeljuje jednoj osobi ili entitetu za najbolju ideju i prototip. Nagrada nije vezana za implementaciju ideje nakon ovog poziva.

Svi predlozi se podnose preko on-line platforme najkasnije do subote, 30.11.2019. godine. Prijave se mogu podneti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jezikom.

UNDP Accelerator Lab u Bosni i Hercegovini će uključiti najbolje ideje u svoj portfolio eksperimenata i istražiti mogućnosti za njihovo dalje testiranje i potencijalnu realizaciju u saradnji sa gradom Sarajevo.

Više informacija možete pogledati na sajtu.