Tenderi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u Vojvodini

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga

Foto-ilustracija: Pixabay

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

Namena A) korišćenja solarne energije (putem fotonaponskih panela) za zadovoljenje energetskih potreba u poljoprivrednim gazdinstvima, sa ciljem nabavke i montaže fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom, za autonomno generisanje i napajanje električnom energijom, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije; U cenu postrojenja ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Namena B) korišćenja solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 25.000.000,00 dinara, i to:

* Za Namenu A – 18.000.000,00 dinara;

* Za Namenu B – 7.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 4. oktobar.

Više informacija je dostupno na sledećem linku: www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2019/09/1-Konkurs_PG2019.doc.

Dodela stipendija studentima rudarstva i geologije u Crnoj Gori

Foto-ilustracija: Pixabay

JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Vlade Crne Gore i Privrednom komorom Crne Gore raspisuje Konkurs za dodelu stipendija za studijsku 2019/2020. godinu.

Dodeljuje se 11 stipendija studentima osnovnih akademskih i master studija rudarstva i geologije, državljanima Crne Gore, i to: 5 stipendija studentima prve godine osnovnih akademskih studija i 6 stipendija studentima narednih godina osnovnih akademskih i master studija.

Rok za podnošenje dokumentacije je 15. novembar 2019. godine. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Dokumentaciju dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu geozavod@t-com.me ili poštom na adresu JU Zavod za geološka istraživanja, Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“.

Više informacija možete pronaći na sajtu.

Prijave za VELUX nagradu „Bringing light to life“

Foto: VELUX

Kompanija VELUX poziva sve arhitekte, koji su u toku 2018. i 2019. radili na projektima koji sadrže krovne prozore i/ ili svetlosne tunele za ravne i kose krovove, da se prijave za ’’Bringing light to life’’ VELUX nagradu.

Zainteresovani se mogu prijaviti do 10. decembra u tri kategorije:
1. Porodične kuće
2. Rezidencijalni/ javni objekti
3. Renoviranja

Radove možete prijaviti ovde.

Tokom prošlogodišnjeg takmičenja, arhitekte iz Srbije odnele su nagrade u dve kategorije, te se ponovo ovim putem pruža podsticaj za inovativna i originalna projektna rešenja za ravne i kose krovove.

Sve detalje, kao i prijavljene i pobedničke radove tokom prethodnih godina, možete pronaći na zvaničnom sajtu.

Nagrada ’’Bringing light to life’’ postoji već šest godina u Bugarskoj, a od prošle godine u 3 kategorije takmiče se i arhitekte iz sledećih zemalja: Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Rumunija i Turska.

Završna ceremonija biće održana u Beogradu u februaru 2020. godine.

Registracija za IVA internacionalnu VELUX nagradu za studente arhitekture

Foto: VELUX

Obaveštavaju se studenti i profesori arhitekture da do 1. aprila 2020. godine imaju mogućnost da se prijave za internacionalnu IVA nagradu, koja će se dodeliti deveti put.

Zainteresovani se mogu prijaviti u dve kategorije: dnevno svetlo u zgradama i istraživanja dnevne svetlosti.

Posle registracije, studenti i njihovi profesori mogu poslati svoj rad do 15. juna, gde će žiri početi sa ocenjivanjem pristiglih projekata. Do kraja juna, žiri će odabrati po dva pobednika iz svakog regiona.

Pobednici će biti pozvani da predstave svoje projekte na Svetskom festivalu arhitekture u novembru 2020. godine, a žiri će odabrati jednog pobednika iz svake od kategorija nagrade. Takođe, žiri će uručiti nagrade i učesnicima koji predstave inovativnu upotrebu VELUX proizvoda. Svečanost i dodela nagrada planirana je za decembar 2020. godine.

Ovo je odlična prilika da studenti, zajedno sa svojim profesorima, rade na projektima, u kojima timski ili individualno mogu dublje istražiti i analizirati značaj dnevne svetlosti u stambenim prostorima i njen uticaj na zdravlje čoveka.

IVA je jedinstvena nagrada koja nagrađuje najbolje projekte na temu „Light of future“ iz pet globalnih regiona: Zapadna Evropa, Istočna Evropa i Srednji Istok, Sjedinjene Američke Države, Azija i Okeanija i Afrika. U 2018. brojila je preko 4500 učesnika iz celog sveta.

Za pobednike u 2020. godini pripremljene su vredne novčane nagrade.

Sve detalje možete pogledati na zvaničnom sajtu.

Konkurs za uređenje starogradskog kompleksa u Vranju

Foto: Wikipedia/Wlodzimierz

U toku je Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja starogradskog kompleksa u naselju Tulbe u Vranju. Cilj konkursa je da se za jedan dragoceni, najstariji prostor u užem delu grada, u neposrednoj blizini crkve Sv. Petka, Manastira Sv. Nikola i Belog mosta“, koji predstavljaju spomenike kulture, dobiju nadahnuta i raznovrsna idejna rešenja, kojima treba da se istakne prepoznatljivost starog Vranja i dela Bore Stankovića i definiše prostorna organizacija i uređenje.

Rok za predaju konkursnog rada je 25. oktobar do 12:00 časova. Otvaranje  konkursnih radova i početak rada izvestioca predviđen je za 28. oktobar u 13:00 časova. Rezultati konkursa sa izveštajem rada žirija biće objavljeni do 29. novembra. Za najbolja idejna rešenja predviđene su novčane nagrade i to prva  u iznosu od 300. 000 dinara, druga 200.000 i treća 150.000 dinara. Poziv i konkursna dokumentacija nalaze se na linku i na Portalu javnih nabavki.

Video-konkurs ,,Pronađi alternativu“

Foto: Pixabay

U okviru projekta Gasi svetlo, da ti budućnost ne bude mračna, udruženje građana „Srbija, moj dom“ uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, saobraćaj i građevinarstvo organizuje video-konkurs za srednjoškolce iz Pančeva i Novog Sada pod nazivom ,,Pronađi alternativu“.

Cilj konkursa je promocija održivih vidova prevoza koji ne zagađuju životnu sredinu.

Potrebno je da učenici srednjih škola sa teritorije ovih gradova pošalju video u trajanju do 2 minuta u kojem će predstaviti zanimljiva alternativna prevozna sredstva, odnosno zamenu putničkom automobilu.

Video-konkurs je otvoren do 30. septembra 2019. godine,  a video-klip je potrebno poslati na imejl: srbijamojdom@gmail.com

U imejlu napisati: ime, prezime, broj mobilnog telefona i naziv srednje škole.

Stručni žiri će oceniti pristigli materijal i odrediti pobednike ovog konkursa.

Nagrade će biti dodeljene u okviru Sajma saobraćaja na Novosadskom sajmu.

Za prva tri mesta obezbeđene su nagrade:

  • 1. mesto – hoverbord
  • 2. mesto – tablet
  • 3. sportski ranac

 

Kon­kurs za una­pre­đe­nje nepoljoprivrednih eko­nom­skih ak­tiv­no­sti na se­lu

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Konkurs za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini.

Foto: pixabay

Pod­sti­ca­ji ob­u­hva­ta­ju in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru ru­ral­nog tu­ri­zma u ko­jem su pri­hva­tlji­ve in­ve­sti­ci­je: ula­ga­nje u iz­grad­nju, do­grad­nju, adap­ta­ci­ju, in­ve­sti­ci­o­no i te­ku­će odr­ža­va­nje, u ci­lju pri­vo­đe­nja na­me­ni, kao i na­bav­ke opre­me, a ra­di pru­ža­nja ugo­sti­telj­skih uslu­ga u auten­tič­nim ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma u do­ma­ćoj ra­di­no­sti ili se­o­skom tu­ri­stič­kom do­ma­ćin­stvu, u smi­slu pro­pi­sa ko­jim se ure­đu­je tu­ri­zam, od­no­sno ugo­sti­telj­stvo.

Pri­hva­tlji­ve in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru umet­nič­kih za­na­ta, od­no­sno do­ma­će ra­di­no­sti su: ula­ga­nja u na­bav­ku opre­me i ala­ta za oba­vlja­nje po­slo­va ko­ji se sma­tra­ju sta­rim i umet­nič­kim za­na­ti­ma, od­no­sno po­slo­vi­ma do­ma­će ra­di­no­sti, na­čin ser­ti­fi­ko­va­nja istih i vo­đe­nje po­seb­ne evi­den­ci­je iz­da­tih ser­ti­fi­ka­ta.

Pra­vo na ko­ri­šće­nje pod­sti­ca­ja, u skla­du s pro­pi­si­ma ko­ji­ma se ure­đu­ju pod­sti­ca­ji u po­ljo­pri­vre­di i ru­ral­nom raz­vo­ju ima­ju: fi­zič­ko li­ce – no­si­lac re­gi­stro­va­nog ko­mer­ci­jal­nog po­ro­dič­nog po­ljo­pri­vred­nog ga­zdin­stva, pred­u­zet­nik, prav­no li­ce – pri­vred­no dru­štvo (mi­kro i ma­lo prav­no li­ce) i ze­mljo­rad­nič­ka za­dru­ga.

Pod­sti­ca­ji se utvr­đu­ju u iz­no­su od 50% vred­no­sti re­a­li­zo­va­ne pri­hva­tlji­ve in­ve­sti­ci­je uma­nje­ne za iz­nos sred­sta­va na ime po­re­za na do­da­tu vred­nost, od­no­sno u iz­no­su od 65 odsto ove vred­no­sti uko­li­ko je in­ve­sti­ci­ja re­a­li­zo­va­na u pod­ruč­ju s ote­ža­nim uslo­vi­ma ra­da u po­ljo­pri­vre­di.

Mak­si­mal­ni iz­nos pod­sti­ca­ja po ko­ri­sni­ku za in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru ru­ral­nog tu­ri­zma je 3.000.000 di­na­ra. Mak­si­mal­ni iz­nos pod­sti­ca­ja po ko­ri­sni­ku za in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru sta­rih i umet­nič­kih za­na­ta, od­no­sno do­ma­će ra­di­no­sti je 500.000 di­na­ra.

Mak­si­mal­ni iz­nos pod­sti­ca­ja po ko­ri­sni­ku za in­ve­sti­ci­je u okvi­ru oba sek­to­ra je 3.000.000 di­na­ra.

Pri­ja­ve za ko­ri­šće­nje pod­sti­ca­ja, u skla­du sa ovim kon­kur­som, pod­no­se se do 27. septembra.

Informacije u vezi sa raspisanim Konkursom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i na telefon Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 i 011/30-20-101 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Milisav Pajević