Oglas za prikupljanje ponuda za preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada

Arriva oglašava prikupljanje ponuda za preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada na osnovu podataka o okvirnim količinama i vrstama otpada

Foto: Arriva

Podaci o naručiocu:

Poslovno ime: Arriva Litas

Adresa sedišta: Moše Pijade 9 Požarevac

Matični broj: 07163851

Internet stranica: arriva.rs

E-mail adresa: office@arriva.rs

Lice za kontakt: Novica Mitić, tel +381628800014, e-mail novica.mitic@arriva.rs

Predmet nabavke: Preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada sa pružanjem konsultantskih usluga o usaglašavanju  poslovanja sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom

Mesto preuzimanja otpada:

Poslovne Jedinice u okviru Arriva Litas doo Požarevac:

1. Poslovna Jedinica Požarevac – Đure Đakovića br. 3 12000 Požarevac
2. Poslovna Jedinica Beograd – Zrenjaninski put 86 M – Krnjača Beograd
3. Poslovna Jedinica Kragujevac –Dragoslava Srejovića 66, 34000 Kragujevac
4. Poslovna Jedinica Niš –  Ivana Milutinovića br. 30 Niš

Obaveze koje će biti precizirane ugovorom

Izvršilac usluga će:

– Izvršiti premer materijala, obezbediti dovolјan broj paleta i odgovarajućih plastičnih buradi, kontejner vreća,  posedovati odgovarajuće kontejnere za pojedinačno razvrstavanje po kategoriji otpada, koje će se nalaziti kod proizvođača otpada na svim lokacijama ;
– Prilikom preuzimanja otpada izvršioc je dužan da obezbedi merenje uz izdavanje adekvatne dokumentacije ( merni list ),
– Prilikom preuzimanja otpada izvršilac je dužan da obezbedi adekvatan broj izvršilaca za utovar,
– Preuzimanje odgovornosti za sav preuzet otpad od momenta potpisivanja Dokumenta o kretanju opasnog otpada;
– Izdavanje potvrde o izvozu, potvrde o prijemu i potvrde o uništenju otpada sa priloženim sertifikatom uništioca.

Proizvođač otpada će:

– Obezbediti pristup objektima kompanije , gde je potrebno preuzimanje predmetnog otpada.
– Obaveštenje PROIZVOĐAČA OTPADA o tačnom datumu preuzimanju otpada.
– Izrada dokumenta o kretanju opasnog otpada;
– Količina preuzetog otpada se određuje merenjem na uslužnoj vagi proizvođača otpada koja se nalazi u Predzeću Potis požarevac ili na drugim zvaničnim vagama uz prisustvo predstavnika proizvođača otpada i izvršioca usluge, na teritoriji gde posluje kompanija Arriva Litas Požarevac
– Na zahtev ponuđača dostaviće se UVERENјE O UTVRĐIVANјU KARAKTERA OTPADA od strane akreditovane laboratorije za ispitivanje otpada.

Celokupna dokumentacija dostupna na web sajtu: www.arriva.rs, na linku: https://arriva.rs/wp-content/uploads/2018/03/Oglas-za-preuzimanje-i-zbrinjavanje-otpada.docx.