Kon­kurs za una­pre­đe­nje nepoljoprivrednih eko­nom­skih ak­tiv­no­sti na se­lu

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Konkurs za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini.

Foto: pixabay

Pod­sti­ca­ji ob­u­hva­ta­ju in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru ru­ral­nog tu­ri­zma u ko­jem su pri­hva­tlji­ve in­ve­sti­ci­je: ula­ga­nje u iz­grad­nju, do­grad­nju, adap­ta­ci­ju, in­ve­sti­ci­o­no i te­ku­će odr­ža­va­nje, u ci­lju pri­vo­đe­nja na­me­ni, kao i na­bav­ke opre­me, a ra­di pru­ža­nja ugo­sti­telj­skih uslu­ga u auten­tič­nim ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma u do­ma­ćoj ra­di­no­sti ili se­o­skom tu­ri­stič­kom do­ma­ćin­stvu, u smi­slu pro­pi­sa ko­jim se ure­đu­je tu­ri­zam, od­no­sno ugo­sti­telj­stvo.

Pri­hva­tlji­ve in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru umet­nič­kih za­na­ta, od­no­sno do­ma­će ra­di­no­sti su: ula­ga­nja u na­bav­ku opre­me i ala­ta za oba­vlja­nje po­slo­va ko­ji se sma­tra­ju sta­rim i umet­nič­kim za­na­ti­ma, od­no­sno po­slo­vi­ma do­ma­će ra­di­no­sti, na­čin ser­ti­fi­ko­va­nja istih i vo­đe­nje po­seb­ne evi­den­ci­je iz­da­tih ser­ti­fi­ka­ta.

Pra­vo na ko­ri­šće­nje pod­sti­ca­ja, u skla­du s pro­pi­si­ma ko­ji­ma se ure­đu­ju pod­sti­ca­ji u po­ljo­pri­vre­di i ru­ral­nom raz­vo­ju ima­ju: fi­zič­ko li­ce – no­si­lac re­gi­stro­va­nog ko­mer­ci­jal­nog po­ro­dič­nog po­ljo­pri­vred­nog ga­zdin­stva, pred­u­zet­nik, prav­no li­ce – pri­vred­no dru­štvo (mi­kro i ma­lo prav­no li­ce) i ze­mljo­rad­nič­ka za­dru­ga.

Pod­sti­ca­ji se utvr­đu­ju u iz­no­su od 50% vred­no­sti re­a­li­zo­va­ne pri­hva­tlji­ve in­ve­sti­ci­je uma­nje­ne za iz­nos sred­sta­va na ime po­re­za na do­da­tu vred­nost, od­no­sno u iz­no­su od 65 odsto ove vred­no­sti uko­li­ko je in­ve­sti­ci­ja re­a­li­zo­va­na u pod­ruč­ju s ote­ža­nim uslo­vi­ma ra­da u po­ljo­pri­vre­di.

Mak­si­mal­ni iz­nos pod­sti­ca­ja po ko­ri­sni­ku za in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru ru­ral­nog tu­ri­zma je 3.000.000 di­na­ra. Mak­si­mal­ni iz­nos pod­sti­ca­ja po ko­ri­sni­ku za in­ve­sti­ci­je u sek­to­ru sta­rih i umet­nič­kih za­na­ta, od­no­sno do­ma­će ra­di­no­sti je 500.000 di­na­ra.

Mak­si­mal­ni iz­nos pod­sti­ca­ja po ko­ri­sni­ku za in­ve­sti­ci­je u okvi­ru oba sek­to­ra je 3.000.000 di­na­ra.

Pri­ja­ve za ko­ri­šće­nje pod­sti­ca­ja, u skla­du sa ovim kon­kur­som, pod­no­se se do 27. septembra.

Informacije u vezi sa raspisanim Konkursom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i na telefon Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 i 011/30-20-101 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Milisav Pajević