Drugi poziv za prijave za zelene inovacione vaučere od 13. marta do 30. aprila 2018.

Program zelenih inovacionih vaučera pomaže malim i srednjim preduzećima da pristupe uslugama istraživanja i razvoja neophodnim za razvoj i unapređenje svojih proizvoda i tehnologija u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu i efikasniju upotrebu resursa (energije, vode i materijala).

Foto: Milisav Pajević

Preduzeća koja ispunjavaju uslove se mogu prijaviti za zeleni inovacioni vaučer vrednosti do 20 hiljada evra koji pokriva do 90 procenata troškova spoljnih usluga istraživanja i razvoja (bez PDV-a). Od preduzeća se očekuje da pokriju najmanje 10 procenata troškova iz svojih izvora finansiranja. Minimalna vrednost usluga istraživanja i razvoja je 4 hiljade evra (bez PDV-a).

Istraživačko-razvojni projekti u okviru Programa zelenih inovacionih vaučera prate ciklus od 5 faza: prijava, odobrenje, implementacija, završetak i evaluacija.

Zainteresovana preduzeća u saradnji sa izabranom istraživačko-razvojnom organizacijom treba da popune prijavni obrazac, na sledećem linku: http://inovacionivauceri.ebrd.rs/givs-application.docx, i pošalju na inovacionivauceri@ebrd.rs.

Prijavni obrazac pored osnovnih podataka o preduzeću i izabranoj istraživačko-razvojnoj organizaciji treba da sadrži i detalje o planiranim uslugama istraživanja i razvoja uključujući i njihov pozitivan uticaj na životnu sredinu. Rukovodilac programa može pomoći preduzeću u pronalaženju odgovarajuće istraživačko-razvojne organizacije.

Pristigle prijave se pregledaju i odobravaju uzimajući u obzir nekoliko kriterijuma koji obuhvataju potencijal za resursnu efikasnost, inventivni nivo kao i mogućnost za korišćenje rezultata istraživačko-razvojnog projekta u drugim kompanijama/sektorima/industrijama.

Zavisno od broja primljenih prijava EBRD će na svojoj internet stranici objaviti očekivano vreme za odobrenje projekata. EBRD može privremeno obustaviti dalje prijave u slučaju prevelikog broja već pristiglih prijava. Preduzeća kojima su dodeljeni zeleni inovacioni vaučeri biće direktno kontaktirana a informacije o dodeli postavljene i na ovu internet stranicu.

Nakon odobrenja projekta preduzeće potpisuje ugovor o usluzi istraživanja i razvoja sa pružaocem usluge kao i ugovor o dodeli zelenog inovacionog vaučera sa EBRD-om. Oba ugovora sadrže projektni zadatak i ukupnu vrednost usluge odnosno vaučera.

Kao opšte pravilo, odobreni projekti treba realizovani u roku ne dužem od 6 meseci od dana potpisivanja ugovora o dodeli vaučera. Rukovodilac programa prati realizaciju odobrenih projekata.

Nakon uspešne realizacije projekta preduzeće u potpunosti izmiruje svoje obaveze prema istraživačko-razvojnoj organizaciji i priloži EBRD-u dokaz o uplati kao i zahtev za isplatu vaučera. Detalji o dokumentima koje preduzeće treba da priloži biće definisana u ugovoru o dodeli vaučera. Nakon uspešne provere priloženih dokumenata EBRD isplaćuje preduzeću zeleni inovacioni vaučer.

Po završetku projekta EBRD može posetiti preduzeće u cilju procene uticaja istraživačko-razvojnog projekta na poslovanje preduzeća kao i evaluacije čitavog programa zelenih inovacionih vaučera i boljeg planiranja budućih poziva za prijavu.