Tenderi

Grčka kompanija objavila tender za izgradnju 12 vetroparkova

Foto-ilustracija: Pixabay

Grčka kompanija za obnovljive izvore energije PPC Renewables izdala je saopštenje da traži partnere za izgradnju ukupno 12 vetroparkova na više ostrva u Egejskom moru. Kompanija je objavila tri tendera za izgradnju vetroparkova, upravljanje tim postrojenjima za proizvodnju električne energije i njihovo održavanje u periodu od 14 godina od završetka izgradnje.

U saopštenju te grčke energetske kompanije se precizira da će svih 12 vetroparkova biti izgrađeno na nekoliko ostrva u egejskom moru i da se planira da oni imaju ukupnu instalisanu snagu od 31,8 megavata, prenosi BalkanGreenEnergyNews.

PPC Renewables planira da izgradi 11 manjih vetroparkova totalne instalisane snage od 24.3 MW na ostrvima Marmari i Evija (5,4 MW), Ikarija (0,9 MW), Karpatos (0,9 MW), Lesvos (2,7 MW), Limnos (0,9 MW), Samos (1,8 MW), Hios (2,7 MW i 0.9 MW), Psara (1,8 MW), Mikonos (1,8 MW) i na ostrvu Tinos (4,5 MW).

Kompanija je objavila i tender za planiranje izgradnje, snabdevanje, transport, instaliranje i upravljanje vetroparkom ukupne instalisane snage 7,5 megavata u mestu Sitija na južnom ostrvu Krit. Procenjena vrednost investicije u taj vetropark na Kritu iznosi 12,15 miliona evra a rok za podnošenje predloga za projekat je 9. oktobar 2017. godine.

Vrednost projekta za izgradnju vetroparka na ostrvu Tinos je procenjena na 7,5 miliona evra a rok za podnošenje predloga za taj projekat je 10. oktobar, 2017. godine.

Vrednost investicije za treći tender za izgradnju 10 vetroparkova na nekoliko ostrva u egejskom moru je 28 miliona evra a rok za podnošenje predloga za te projekte koji treba da imaju ukupnu instalisanu snagu od 19,8 megavata je 5. oktobar, 2017. godine.

PPC Renewables je ćerka firma grčke energetske kompanije Public Power Corporation (PPC). Na Internet prezentacije te kompanije se kaže da PPC Renewables želi da postane vodeća firme na tržištu unutar Grčke na polju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. PPC Renewables trenutno poseduje i upravlja sa 20 vetroparkova, 17 manjih hidrocentrala i 28 solarnih farmi ukupne instalisane snage 153 megavata.

PPC Renewables je objavila detalje tenderske procedure i formulare za podnošenje predloga na svom Internet sajtu. Možete ih pogledati ako kliknete OVDE.

Javni poziv za podršku opštinama u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije

Program Ujedinjenih nacija za razvoj raspisao je javni poziv za podršku opštinama u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije. Pravo na podnošenje prijave imaju opštine i gradske opštine sa 20.000 do 40.000 stanovnika.

Predmet Javnog poziva je pružanje tehničke pomoći za:

1. Izradu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije za jedinice lokalne samouprave (JLS) kao Obveznike sistema a u skladu sa „Pravilnikom o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije“ („Službeni glasnik RS”, broj 32/16 od 30.3.2016. godine i stupio je na snagu 7.4.2016. godine) za 2016. i 2017. godinu;

2. Izradu programa energetske efikasnosti za JLS u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) sa potprogramom analize raspoloživog potencijala i iskorišćenja biomase u energetske svrhe na teritoriji JLS;

3. Obuke korisnika u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS, za korišćenje i unos podataka u informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM);

4. Izradu inventara kotlovskih postrojenja u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS;

5. Obuku o finansiranju projekata proizvodnje energije iz biomase na poljoprivrednim gazdinstvima (sa posebnim fokusom na mehanizme koji su definisani u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj -IPARD program za 2014-2020);

6. Obuku o energetskim zasadima (lokalni potencijali i specifičnosti uzgajanja, načini korišćenja, podsticaji, preporuke proizvođačima i lokalnim samoupravama i dr.).

Prijave sa kompletnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv UNDP – Portfolio energetika JP 1/17 – NE OTVARATI“

na adresu:

Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Bulevar Zorana Đinđića 64
11070 Beograd
Srbija

Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu podnosioca prijave.

Rok za dostavu prijava je do 18. septembar 2017. godine, do 16:00 časova.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena na navedenoj adresi, najkasnije do 16:00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.

Za informacije u vezi sa Javnoim pozivom možete se obratiti na elektronsku adresu: isem.rs@undp.org ili pogledati OVDE.

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet prezentaciji EE Projekta i Projekta biomasa, link: http://ems-undp.rs i http://biomasa.undp.org.rs

Konkurs za projekat Energy Wood III

Foto-ilustracija: pixabay

Ministarstvo ekonomije Crne Gore objavilo je Javni poziv za distributere/instalatere za učešće u programu Energy Wood III i uputilo poziv bankama da dostave pismo zainteresovanosti za učešće u ovom projektu, čime je krenulo u realizaciju planiranih aktivnosti u cilju početka implementacije projekta Energy Wood III.

Za realizaciju treće faze projekta Energy Wood, koji će građanima tokom jeseni omogućiti da apliciraju za beskamatne kredite u cilju kupovine i ugradnje sistema za grejanje na biomasu (pelet/briket), Ministarstvo ekonomije je obezbedilo 50.000 evra. Građani će i u okviru novog projekta dobiti priliku da pod povoljnim uslovima (beskamatni krediti do 3.500 eura, sa periodom otplate do 5 godina), zamene stare sisteme grejanja sa modernim efikasnim tehnologijama, koje imaju manje operativne troškove i značajno manji negativan uticaj na životnu sredinu.

Rok za dostavu ponuda zainteresovanih distributera/instalatera u okviru javnog poziva je 6. septembar 2017. godine, dok zainteresovane banke mogu poslati pismo zainteresovanosti za učešće u ovom projektu do 28. avgusta 2017.godine.

Projekat Energy Wood III je nastavak dva projekta koja u prethodne četiri godine realizovana uz podršku Luksemburške agencije za razvojnu saradnju i Vlade Kraljevine Norveške, a u okviru kojih je ugrađeno 775 sistema za grejanje na biomasu. Rezultati prethodna dva projekta, kao i kontinuirano interesovanje građana za mogućnosti koje nudi, ukazuju na značaj i svrsishodnost projekata poput ovog. Implementacija projekta Energy Wood III počeće nakon završetka procedure izbora kvalifikovanih distributera/instalatera i banaka.

Ciljevi ovog programa su: smanjenje kamatnih stopa za klijente, smanjenje rizika za ulazak finansijskih institucija u novi segment tržišta, podsticanje razvoja partnerstava između komercijalnih banaka i distributera opreme za grejanje na biomasu, kao i smanjenje ukupnih emisija gasova staklene bašte kroz ugradnju sistema grejanja na biomasu. Kada je reč o krajnjim potrošačima, odnosno korisnicima kredita, cilj Programa je da se domaćinstvima u Crnoj Gori ponudi mogućnost ostvarivanja ekonomskih i energetskih ušteda korišćenjem sistema grjanja na biomasu, koji bi bili kupljeni preko beskamatnih kredita.

Podsticajni projekti Ministarstva ekonomije, poput Energy Wood III, promovišu upotrebu obnovljivih izvora na strani potrošnji i omogućavaju građanima Crne Gore da što jeftinije, jednostavnije i lakše nabave i koriste ove vrste modernih energetskih sistema.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

EPS: Javni poziv za izradu projektno-tehničke dokumentacije za TE-TO Zrenjanin

Foto: EPS

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije, odnosno njegov ogranak Panonske TE-TO, raspisalo je javni poziv za izradu Studije opravdanosti sa Idejnim projektom postrojenja na biomasu za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije TE-TO Zrenjanin.

Prethodna studija opravdanosti i Generalni projekat kombinovanog postrojenja na biomasu, izrađeni još 2013. godine, poslužiće tek sada kao osnova za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

U javnom pozivu, koji je EPS objavio, navodi se da je potrebno planiraniti kombinovano postrojenje, kao i deo za pristup, prihvat i skladište za biomasu – kapaciteta 7 dana celodnevnog rada pri punom opterećenju elektrane.

Maksimalna godišnja potrošnja, kako je navedeno, trebalo bi da iznosi do 40.000 tona balirane agrobiomase (pšenična slama, sojina slama, kukuruzovina, stabljika suncokreta, slama ječma, ovsa i raži). Projektanti treba da predvide i mogućnost da polovina ove agrobiomase može biti zamenjena slamom ili drvnom sečkom biljaka kao što su miksantus trska, paulovnija i dr.

Više informacija vezanih za ovu javnu nabavku, mogu se pronaći na sledećem linku.

Ponude za izradu projektno-tehničke dokumentacije mogu se dostaviti najkasnije do 30. avgusta 2017.

HRVATSKA: Najava Poziva za dostavljanje predloga projekata „Energetska obnova i korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Photo – illustration: Pixabay

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske najavljuje da će tokom IV kvartala 2017. godine biti objavljen Poziv za dostavljanje predloga projekata ‘Energetska obnova i korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’, kojim će se podržavati sprovođenje mera energetske obnove i korišćenje obnovljivih izvora energije, posebno integrisanim pristupom, u zgradama javnog sektora.

Poziv će biti namenjen:

– Ministarstvima, centralnim državnim kancelarijama, državnim upravnim organizacijama i kancelarijama državne uprave u županijama
– Jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave
– Javnim ustanovama ili ustanovama koje obavljaju društvene delatnosti
– Verskim zajednicama koje obavljaju društvene delatnosti

Svrha (cilj) Poziva je smanjenje potrošnje energije za grejanje / hlađenje (KH, nd) na godišnjem nivou (kVh / god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grejanje / hlađenje pre sprovođenja mera energetske obnove i korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

U okviru ovog Poziva sredstva će se dodeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i sprovođenje energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima tela državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove i verske zajednice koje obavljaju društvene delatnosti.

Društvenim delatnostima smatraju se: predškolskio vaspitanje, osnovnoškolsko i srednjoškolsko vaspitanje i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, naučna delatnost, pozorišna delatnost, audiovizuelne delatnosti, bibliotečka delatnost, arhivska delatnost, muzejska delatnost, zdravstvena delatnost, delatnost socijalne zaštite, upravna i / ili kancelarijska delatnost, sportska delatnost, stanovanje zajednica i vatrogasna delatnost.

Objava Poziva planira se tokom IV kvartala 2017. godine čime započinje rok za podnošenje projektnih predloga. Planirano trajanje Poziva, odnosno rok za podnošenje predloga projekata je do iskorišćenja finansijskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

Za dodelu u okviru ovog Poziva raspoloživo je 380 miliona kuna u Državnom proračunu RH osigurano iz Evropskog fonda za regionalni razvoj. Za sve dodatne informacije kliknite OVDE.