Tenderi

Javni poziv za predstavnika NVO-a za izradu pravilnika o zaštiti morske sredine u CG

Foto-ilustracija: Unsplash (Miljan Mijatović)

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom telu za izradu predloga pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine.

Skupština Crne Gore je na sednici održanoj 23. decembra 2019. godine donela Zakon o zaštiti morske sredine („Službeni list Crne Gore“, br. 073/19 od 27.12.2019) kojim se u crnogorsko zakonodavstvo prenosi Okvirna direktiva o morskoj strategiji. Ovim zakonom je stvorena osnova za izradu, razvoj, primenu i praćenje sprovođenja Strategije zaštite morske sredine, odnosno adekvatni zakonski mehanizam za ostvarivanje dobrog i održivog stanja morske sredine. Shodno ovlašćenjima datih u ovom zakonu u čl. 7, 8, 9, 11 i 12, Ministarstvo održivog razvoja i turizma priprema predloge pravilnika kojima će se u crnogorsko zakonodavstvo u potpunosti preneti prilozi Okvirne direktive o morskoj strategiji i Odluka Komisije 2017/848/EU o utvrđivanju kriterijuma i metodoloških standarda o dobrom ekološkom stanju morske sredine. U planu je priprema sledećih pravilnika:

1) Pravilnik kojim će se urediti analiza osnovnih svojstava i karakteristika trenutnog stanja morske sredine, a naročito hidrografskih, fizičkih i hemijskih svojstva, stanišnih tipova, bioloških svojstava i hidromorfologije, kao i i listu karakteristika trenutnog stanja i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti.

2) Pravilnik kojim će se urediti kvalitativni pokazatelji, kriterijumi i metodološki standardi za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine

3) Pravilnik kojim će se urediti način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.

4) Pravilnik kojim će se urediti bliži sadržaj i način sprovođenja programa monitoringa morske sredine.

5) Pravilnik kojim će se urediti bliži sadržaj programa mera koje se sprovode radi ostvarivanja i/ili održavanja dobrog ekološkog stanja morske sredine i ostvarivanja ciljeva zaštite morske sredine i obalnog područja.

S tim u vezi, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao nadležni organ, obrazuje radno telo sa zadatkom da izradi tekst predloga navedenih akata. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije koje se u svom delovanju bave pitanjima iz oblasti životne sredine (pitanja koja se odnose na zaštitu morske sredine i integralno upravljanje obalnim područjem) da učestvuju u radu radnog tela za pripremu predloga navedenih pravilnika i predlože predstavnika za člana radnog tela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom telu: jedan.

Foto-ilustracija: Unsplash (Orkhan Farmanli)

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom telu:

– da je upisana u registar nevladinih organizacija pre objavljivanja javnog poziva;

– da u statutu ima utvrđene delatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno telo;

– da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno telo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

– da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspeha)

-da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno nameštenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom telu:

– da ima prebivalište u Crnoj Gori;

– da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno telo;

– nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno nameštenik.

Obrazac možete preuzeti ovde.

 

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda

Foto-ilustracija: Unsplash (Daniel Bosse)

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).

Sredstva Zelenog fonda dodeljuju se za nabavku sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu u javnoj svojini na teritoriji jedinica lokalne samouprave (gradovi i opštine), kao i gradskih opština.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde, a Kriterijum za ocenjivanje možete pogledati ovde.

Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti elektronskom poštom na adresu: konkurs.posumljavanje[at]ekologija.gov.rs ili na telefone: 011/31-22-144 i 011/31-22-893.

Poziv za izradu idejnog rešenja dela područja linijskog parka u Beogradu

Foto: Grad Beograd

Služba glavnog urbaniste Grada Beograda pozvala je danas sve zainteresovane mlade arhitektonsko-urbanističke timove da prisustvuju javnoj prezentaciji poziva za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja linijskog parka u Beogradu.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 16. januara, u 10 sati u velikoj sali zgrade Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici kraljice Marije 1, na 20. spratu.

Kako je navedeno u pozivu, timovi koji su uvideli mogućnost da promovišu svoj autorski izraz i stručnu sposobnost u kokreativnom dizajnu javnog prostora, na ovaj način dodatno će se upoznati s ciljevima, uslovima i samim procesom kvalifikacije.

Prisustvo javnoj prezentaciji može se potvrditi na imejl-adresi: bojana.milenkovic@beograd.gov.rs.

Izazov „Hrana nije otpad!“

Foto-ilustracija: Pixabay

Otpad od hrane postaje problem ogromnih razmera širom planete. Proizvedena a neiskorišćena hrana na 10. je mestu uzročnika ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte. Oko 30 odsto (1,3 milijarde tona) proizvedene hrane se nikada ne iskoristi. Situacija u Bosni i Hercegovini nije mnogo bolja. Procene ukazuju da oko 500 tona hrane dnevno završi na deponijama otpada. U Kantonu Sarajevo, oko 12 odsto ukupnog otpada čini otpad od hrane. Posledice ove prakse su višestruke: od finansijskih gubitaka proizvođača hrane do ozbiljnih problema za zaštitu životne sredine.

U sklopu konferencije Sarajevo Unlimited 2019, Grad Sarajevo i UNDP su pozvali učesnike sa različitim perspektivama i uključenošću u lanac proizvodnje, upotrebe i odlaganja hrane kao otpada da uzmu učešće u radionici koja je mapirala glavne uzročnike problema bacanja hrane kao otpada.

Uzroci problema za koje je ocenjeno da imaju najveći uticaj su:

– Navike potrošača (priprema hrane, kupovina hrane u preteranim količinama, serviranje prevelikih porcija);
– Svesnost i prakse upravljanja u lancu proizvodnje hrane i otpadom od hrane;
– Nedostaci u pravnom okviru (kako bi se pravni okvir trebao promeniti da bi podržao doniranje hrane?).

Grad Sarajevo, u saradnji sa UNDP Accelerator Lab-om, poziva na predlaganje ideje za praktično, primjenjivo i inovativno rešenje za izazov: Kako promeniti navike i prakse koje dovode do bacanja hrane i/ili pretvoriti otpad od hrane u nešto korisno?

Prijave su otvorene za pojedince, organizacije civilnog društva, akademske institucije, privatni sektor i medije.

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Spiske)

Tri (3) najbolje ideje će dobiti javno priznanje i promociju, kao i novčanu nagradu:

1. mesto: 3.000 dolara
2. mesto: 2.000 dolara
3. mesto: 1.000 dolara

Nagrada se dodjeljuje jednoj osobi ili entitetu za najbolju ideju i prototip. Nagrada nije vezana za implementaciju ideje nakon ovog poziva.

Svi predlozi se podnose preko on-line platforme najkasnije do subote, 30.11.2019. godine. Prijave se mogu podneti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jezikom.

UNDP Accelerator Lab u Bosni i Hercegovini će uključiti najbolje ideje u svoj portfolio eksperimenata i istražiti mogućnosti za njihovo dalje testiranje i potencijalnu realizaciju u saradnji sa gradom Sarajevo.

Više informacija možete pogledati na sajtu.

Konkurs za pilot-program „Sinergija“

Foto-ilustracija: Unsplash (Zoltan Tasi)

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske objavilo je danas, 4. novembra, Konkurs za sufinansiranje zajedničkih projekata naučno-istraživačke zajednice i privrede.

Zajednički projekti će biti realizovani u okviru pilot-programa „Sinergija“, čiji je cilj podsticanje saradnje između naučno-istraživačkog i poslovnog sektora, unapređenje postojećih i razvoj novih inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija sa potencijalom komercijalizacije, uvođenje inovativnih modela poslovanja i povećanje domaće i međunarodne vidljivosti naučno-istraživačke zajednice.

Ministarstvo će sufinansirati do pet zajedničkih projekata u ukupnom iznosu od 250.000,00 konvertibilnih maraka.

Konkurs je otvoren do 8.11.2019. godine.

Više informacija o konkursu možete pogledati na linku.

Konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama u Opštini Kovačica

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Spiske)

Program podrške lokalnoj zajednici sprovodi društvo „Electrawinds K-Wind“, kao nosilac izgradnje projekta Vetropark „Kovačica“, vođeno idejom da pomogne što širem krugu organizacija sa teritorije opštine Kovačica, kao području na kojem investira i posluje, i da podrži što veći broj kvalitetnih projekata koji će doprineti unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici tokom 2020. i 2021. godine.

Na konkursu mogu učestvovati sve organizacije čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, kao i sva udruženja građana i sportska udruženja i klubovi koji su registrovani i obavljaju svoje aktivnosti na teritoriji opštine Kovačica.

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave:

– da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra godine;

– da nemaju bilo kakve dospele i neizmirene poreske obaveze;

– da su neprofitabilnog karaktera.

Najveći iznos sredstava koji se može dobiti za realizaciju pojedinačnog projekta iznosi 5.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave.

Dobijena sredstva se mogu koristiti za sledeće namene:

Foto-ilustracija: Unsplash (Alyssa Ledesma)

– zaštita i unapređenje životne sredine;

– projekti infrastrukturnog unapređenja;

– obrazovanje;

– podrška mladima;

– sport;

– promocija obnovljivih izvora energije;

– inovacije.

Potrebna dokumentacija:

– popunjen obrazac prijave;

– detaljan opis projekta za koji se traže sredstva.

Neophodno je popuniti obrazac prijave koji se može preuzeti sa sajta vetroparka „Kovačica“ i zajedno sa detaljnim opisom projekta za koji se traže sredstva poslati, potpisanog od strane odgovornog lica, na e-mail adresu donationvpkovacica@newenergy.rs.

Svaki podnosilac prijave ima pravo da podnese prijavu za samo jedan od svojih projekata.

Rok za podnošenje prijava je: 15. decembar 2019.

Više informacija možete pronaći na sajtu.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Foto-ilustracija: Unsplash (Eddie Howell)

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 31. oktobra 2019. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji mogu preuzeti i dati svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se od 1. novembra do 20. novembra 2019. godine.

Prezentovanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, biće održano u Beogradu, 12. novembra 2019. godine u Skupštini grada Beograda sa početkom u 12 časova.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona, sa tekstom Nacrta zakona i prilozima, objavljuje se na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-uprave.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona možete preuzeti ovde.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat[at]ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom”.

Više informacija možete pogledati na sajtu.