Tenderi

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ – Program za rekonstrukciju 15 malih hidroelektrana

Foto-ilustracija: Wikimedia/Dr Richard Murray

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ objavilo je poziv za podnošenje ponuda za Program za rekonstrukciju 15 malih hidroelektrana.

Ovaj Poziv za podnošenje ponuda prati Opšte obaveštenje o nabavkama koje je objavljeno na intenet stranici EBRD, Procurement Notices (www.ebrd.com) 09.05.2011. godine i ažurirano 31.08.2016. godine. Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, (JP EPS, Naručilac) je dobilo zajam od Evropske banke za obnovu i razvoj (Banka) na osnovu troškova za rekonstrukciju 15 malih hidroelektrana. Naručilac sada upućuje poziv za podnošenje zapečaćenih ponuda izvođača za naredni ugovor koji će se finansirati iz dela sredstava zajma – Nabavka građevinskih radova za rekonstrukciju 7 malih hidroelektrana (LOT 4). Radovi će prema ugovoru biti izvedeni na sledećih 7 malih hidroelektrana (MHE) u istočnoj Srbiji koje su u vlasništvu JP EPS:

 1. MHE Sveta Petka, u blizini Niša
 2. MHE Sićevo, u blizini Niša
 3. MHE Temac, u blizini Pirota
 4. MHE Sokolovica, u blizini Zaječara
 5. MHE Gamzigrad, u blizini Zaječara
 6. MHE Vučje, u blizini Leskovca
 7. MHE Jelašnica, u blizini Surdulice.

Radovi na svakoj MHE uključuju, ali nisu ograničeni na, uklanjanje i/ili demontiranje delova postojećih objekata, izvođenje zemljanih radova, radova betoniranja i ojačavanja, zidarskih i izolaterskih radova, bravarskih i limarskih radova, fasaderskih, farbarskih i gipsarskih radova kao i montiranje vodovodnih i kanalizacionih instalacija, uključujući isporuku cevovoda.

Detaljni opisi radova za svaku MHE dati su u Konkursnoj dokumentaciji. Očekivano trajanje radova je 60 sedmica.

Konkursni postupak za ugovore finansirane iz sredstava zajma Banke je otvoren za kompanije iz svih zemalja. Minimalni kvalifikacioni kriterijumi za sve ponuđače su sledeći:

 • Uspešno iskustvo u izvođenju ili upravljanju radovima na realizaciji najmanje 3 ugovora za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji ili rehabilitaciji hidroelektrana u poslednjih 5 godina, po vrsti i složenosti radova uporedivih sa predmetnim radovima, pri čemu ekvivalentna vrednost svakog od ugovora nije manja od 1.670.000 (milionšestosedamdesethiljada) evra
 • Dobar finansijski položaj samostalnog ponuđača ili svih članova grupe ponuđača u proteklih pet godina.
 • Prosečan godišnji promet kao glavnog izvođača (definisan kao obračun za ugovore koji su u toku ili koji su završeni) u proteklih 5 (pet) godina (2012-2016) u iznosu najmanje ekvivalentnom iznosu od 3.650.000 (trimilionašestopedesethiljada) evra.
 • Da ima pristup ili da raspolaže likvidnim sredstvima, nepokretnostima bez dugovanja, kreditnim linijama, i ostalim finansijskim sredstvima dovoljnim za omogućavanje nesmetane dinamike priliva za vreme trajanja ugovornog perioda od 4 meseci, procenjenog ekvivalentnog iznosa ne manjeg od 800.000 (osamstohiljada) evra i zahtevima ukupne dinamike priliva za ovaj ugovor, uzimajući u obzir obaveze ponuđača prema drugim ugovorima.
 • Da ima pristup ili da raspolaže mašinama i opremom kao i kvalifikovanim licima za blagovremeno i uspešno izvođenje radova kao što je određeno Konkursnom dokumentacijom.

Ostali kvalifikacioni kriterijumi određeni Konkursnom dokumentacijom. Za više detalja, kliknite OVDE.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i unapređenje zaštite životne sredine u Opštini Aranđelovac za 2017. godinu

Foto: Wikimedia/Boleyn

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i unapređenje zaštite životne sredine u Opštini Aranđelovac za 2017. godinu

Tekst konkursa OVDE

Prijavni obrazac OVDE

Obrazac izveštaja o realizaciji projekta OVDE

Izjava podnosioca predloga projekta OVDE

Zahtev za isplatu sredstava OVDE

Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije

Ilustracija: Pixabay

Na osnovu odredbe člana 18. stav 2. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, br. 110/2016), Ministarstvo privrede Republike Srbije oglašava

JAVNI POZIV

za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije

Privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru ili u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u sektoru saobraćaja, razvoja softvera, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon – najmanje 100 bruto registrovanih tona), aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednim društvima u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći.

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se i:

1) privredni subjekti koji imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji;

2) privredni subjekti kod kojih je broj zaposlenih smanjen za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave za dodelu sredstava;

3) privredni subjekti u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu, osim ako pre podnošenja prijave ne pribave prethodnu saglasnost Vlade;

4) privredni subjekt koji je u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;

5) privredni subjekt kome je bio raskinut ugovor o dodeli podsticajnih sredstava.

Sredstva se mogu dodeliti za:

investicione projekte u proizvodnom sektoru:

– kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 100.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 10 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja;

– kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 200.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 20 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu;

– kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 300.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;

– kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 400.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 40 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu;

– kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 500.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 50 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu;

investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 15 novih zaposlenih na neodređeno vreme;

investicione projekte u sektoru poljoprivrede i ribarstva čija je minimalna vrednost 2.000.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 25 novih zaposlenih.
Ukupan iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:

– reference investitora (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);

– procenat nezaposlenih lica čije kvalifikacije odgovaraju delatnosti investitora, odnosno korisnika sredstava u ukupnom broju lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se ulaže;

– broj, odnosno procenat visoko kvalifikovanih lica koji se zapošljavaju realizacijom investicionog projekta;

– visina i vrsta investicije (greenfield ili brownfield investicije), odnosno stepen angažovanja građevinske industrije u realizaciji investicionog projekta;

– tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;

– prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;

– efekti investicije na zaposlene (obuke zaposlenih i prosečna visina zarada);

– prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta);

– finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, održivost i period povraćaja investicije i dr.).

Sredstva u visini 420.000.000,00 dinara za realizaciju ovog javnog poziva obezbeđena su u finansijskom planu Razvojne agencije Srbije.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Tekst uredbe, lista lokalnih samouprava i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede Republike Srbije (www.privreda.gov.rs) i Razvojne agencije Srbije (www.ras.gov.rs).

Prijavu za dodelu sredstava podsticaja kao i propratnu dokumentaciju slati putem pošte na adresu Razvojne agencije Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd.

Za detaljna uputstva i dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu: investicije@ras.gov.rs

Ministarstvo privrede Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd
Telefon: 011/3642-787; Faks: 011/3642-787

Za poboljšanje energetske efikasnosti objekata u Vojvodini – 90.000.000,00 dinara

Foto-ilustracija: Flickr/myakin

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji AP Vojvodine u oblasti energetske efikasnosti za koji je obezbeđeno ukupno 90.000.000,00 dinara.

Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu obezbede sredstva neophodna za rekonstrukciju, sanaciju ili adaptaciju javne rasvete, postrojenja za proizvodnju toplotne energije, termičkih omotača i termotehničkih sistema u objektima, kao i izgradnju postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije, a neophodan uslov je da su objekti u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pružanjem podrške lokalnim samoupravama u realizaciji projekata unapređenja i modernizacije infrastrukture koja će doprineti poboljšanju energetske efikasnosti opština, stvoriće se uslovi za racionalno korišćenje energije, smanjenje potrošnje energije za grejanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu sanitarne tople vode i električne energije, smanjenje emisije štetnih gasova, povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, a samim tim i doprineti boljoj zaštiti životne sredine u Vojvodini.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 13. aprila 2017. godine, do 16.00 časova. Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći na internet prezentaciji Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, odnosno ako kliknete OVDE.

1.420.000.000,00 dinara za kapitalne projekte u Vojvodini

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je u petak sedam javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji AP Vojvodine u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predškolskog i osnovnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, sporta i kulture, za koje je obezbeđeno ukupno 1.420.000.000,00 dinara.

Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštita voda, obezbede sredstva neophodna za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju sistema za vodosnabdevanje, pripremu vode za piće, prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Za realizaciju projekata u ovoj oblasti, obezbeđeno je 350.000.000,00 dinara. Ovaj konkurs mozete logledati na ovom linku.

Izvor: fkuapv.org