Tenderi

Javni konkurs Opštine Ivanjice za zaštitu životne sredine i očuvanje prirode, turizam, poljoprivredu, unapređenje kapaciteta udruženja građana i protivpožarnu zaštitu

U skladu sa članom 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09, 99/11), članom 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/2018), članom 5. i članom 9. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja, članom 1. Odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa opštine Ivanjica za 2019. i 2020. godinu u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja i Odlukom o budžetu opštine Ivanjica ( «Službeni list opštine Ivanjica» broj 10/19) za 2020. godinu, predsednik opštine Ivanjica raspisuje:

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finasniranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja za 2020. godinu u oblastima zaštite životne sredine i očuvanje prirode, turizam, poljoprivreda, unapređenje kapaciteta udruženja građana i protivpožarna zaštita.

Predmet javnog konkursa

Predmet javnog konkursa su projekti iz oblasti zaštite životne sredine i očuvanje prirode, turizma, poljoprivrede, unapređenje kapaciteta udruženja građana i protivpožarna zaštita u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju oblasti od javnog interesa u opštini Ivanjica i Odlukom o prioritetnim oblastima od javnog interesa opštine Ivanjica za 2019. i 2020. godina.

Obim sredstava predviđenih za dodelu

Foto-ilustracija: Unsplash (Clay LeConey)

Sredstva za realizaciju projekata/programa iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu u iznosu od 1.500.000,00 dinara i to:

sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara za programe/projekte u tematskoj oblasti: zaštita životne sredine i očuvanje prirode, poljoprivreda, turizam, unapređene kapaciteta udruženja građana i protivpožarna zaštita.

Sredstva koja ne budu raspodeljena na javnom konkursu, biće prenamenjena.

Maksimalna ukupna vrednost projekta iznosi 300.000,00 dinara, a minimalna vrednost projekta iznosi 150.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja:

– koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) na teritoriji opštine Ivanjica, i da se projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Ivanjica;

– čiji se ciljevi definisani statutom udruženja ostvaruju u navedenoj oblasti;

– koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;

– koja nemaju na drugi način obezbeđena sredstva za realizaciju odobrenog projekta/programa;

– koja nemaju tekući račun u blokadi, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;

– koja nisu brisana iz registara nadležnog organa, ili nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom merom zabrane delatnosti;

– koja su omogućila Komisiji i stručnjacima za ocenu uspešnosti projekata finansiranih na prošlogodišnjem konkursu – praćenje realizacije projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju;

– koja su podnela izveštaj o realizaciji projekata/programa i opravdala sredstva dodeljena na prošlogodišnjem konkursu;

– koja se pridržavaju mera o antikorupcionoj politici;

– koja su preduzela sve potrebne mere za izbegavanje sukoba interesa na prošlogodišnjem konkursu;

Komisija za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje projekata udruženja od javnog interesa u opštini Ivanjica (u daljem tekstu: Komisija), po službenoj dužnosti, utvrđuje da li je udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa upisano u registar nadležnog organa, da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi tog udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje, kao i da li je račun tog udruženja u blokadi.

Opština Ivanjica neće finansirati:

– političke i stranačke organizacije, sekte i njihove aktivnosti;

– aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje ili bilo koju vrstu diskriminacije.

Foto-ilustracija: Unsplash (Matt Chesin)

Javni konkurs traje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 20. jula 2020. godine.

Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa podnosi prijavu Komisiji u toku trajanja konkursa.

Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa predlog projekta dostavlja na srpskom jeziku.

Prijave na konkurs podnose se Komisiji na posebnim obrascima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije i čine sastavni deo Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa može podneti samo jednu prijavu na javni konkurs, sa jednim predlogom projekta.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs

Odštampana konkursna dokumentacija, potpisana i overena od strane ovlašćenog lica, sa pratećom dokumentacijom , dostavlja se u u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata/programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica za 2020. godinu – ne otvarati“. Na poleđini koverte potrebno je napisati puno ime i adresu udruženja.Udruženje je dužno da dostavi i elektronsku verziju popunjenih obrazaca u PDF formatu. Prijava se šalje poštom ili lično predaje na adresu: Opštinska uprava Ivanjica – Uslužni centar, Venijamina Marinkovića br. 1, 32550 Ivanjica.

Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

Više o konkursu možete pročitati ovde.

Javni poziv za podnošenje zahteva za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze u 2020. godini

Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada jesu podsticaji za: fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju; izradu vinogradarskog projekta; pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju; nabavku sadnica vinove loze; nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima.

Foto-ilustracija: Unsplash (Liubov Llchuk)

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice, i to:

(1) privredno društvo,

(2) zemljoradnička zadruga,

(3) zadužbina,

(4) srednja škola,

(5) naučnoistraživačka organizacija,

(6) manastir i crkva

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze u 2020. godini, podnosi se u periodu od 6. jula do 19. avgusta 2020. godine, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60 % od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 80.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti pojedine mere jesu:

1) za analizu zemljišta – 200.000 dinara;

2) za izradu vinogradarskog projekta – 1.000.000 dinara;

3) za pripremu zemljišta – 20.000.000 dinara;

4) za nabavku sadnica – 30.000.000 dinara;

5) za nabavku naslona, odnosno kolja – 30.000.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama vinove loze, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru proizvodnog zasada vinove loze. Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Izvor: Uprava za agrarna plaćanja

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova u 2020. godini

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dana 18. juna 2020. objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini.

Foto-ilustracija: Pixabay

Za odobravanje sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 100.311.257,23 dinara.

Ovim Konkursom se raspodeljuju sredstva i utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način bodovanja pojedinih kriterijuma (u slučajevima kada je bodovanje uspostavljeno) za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

– komasaciju (investicione radove i geodetsko-tehničke radove);

– nabavku nove opreme za navodnjavanje;

– iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja;

– studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju;

– studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju;

– studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju.

Korisnik sredstava u zavisnosti od vrste radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrste novih investicionih i drugih ulaganja može da bude:

– jedinica lokalne samouprave;

– fizičko lice;

– naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut koja je akreditovana od strane odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija ministarstva nadležnog za poslove nauke za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda i koju je osnovala Republika Srbija;

– naučnoistraživačka organizacija za detekciju načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini: akreditovan institut;

– ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija;

– privredno društvo;

– preduzetnik;

– zemljoradnička zadruga.

Foto-ilustracija: Pixabay

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Uprave za poljoprivredno zemljište, Gračanička broj 8 III sprat ili sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs, odnosno na internet stranici Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Uprava za poljoprivredno zemljište

ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Prijave na Konkurs za sve vrste radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za sva nova investiciona i druga ulaganja podnose se zaključno sa 6. juli 2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/ 3281 – 521, 011/ 3348-046 i 011/ 3282-039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.

Više informacija možete pročitati na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište

Snažno zeleno – Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica

Prijavite se za učešće u Programu podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica – Snažno zeleno u kojem će se raditi na razvijanju i realizaciji zelenih projektnih ideja koje će unaprediti kvalitet života u vašoj zajednici. U vreme globalne krize, kome smo danas svedoci, perspektive lokalnih zajednica su naročito važne, i zajednički rad na njihovom jačanju.

Program se realizuje u okviru projekta „Zeleni inkubator“, koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Evropske unije. Projekat teži da doprinese osnaživanju organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, da podrži inicijative lokalnih neformalnih grupa kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije.

Više o projektu možete pročitati ovde.

Foto: Beogradska otvorena škola

Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica – Snažno zeleno ima dve komponente:

– Podrška formalno registrovanim organizacijama civilnog društva;

– Podrška neformalnim grupama.

Ovaj poziv se isključivo odnosi na komponentu Programa koja pruža podršku organizacijama civilnog društva. Za podršku neformalnim grupama biće raspisan poseban poziv.

Učesnicima Programa biće obezbeđena:

 – Finansijska podrška za realizaciju njihovih projekata;

 – Program jačanja kapaciteta za razvoj, upravljanje i finansijsko vođenje projekata, kao i program razvoja specifičnih znanja i veština vezanih za Poglavlje 27 (zaštita životne sredine i klimatske promene);

 – Ekspertska i mentorska podrška tokom realizacije projekata;

 – Učešće u aktivnostima Koalicije 27, kroz praćenje javnih politika na lokalnom nivou i pisanje doprinosa godišnjim Izveštajima iz senke Koalicije 27.

Tematske oblasti obuhvaćene ovim Programom su:

 – Upravljanje otpadom;

 – Zaštita vazduha;

 – Zaštita prirode;

 – Zaštita i upravljanje vodama;

 – Klimatske promene;

– Horizontalno zakonodavstvo;

– Odgovor zajednice na posledice KOVID-19 krize.

Podrška u okviru ovog Programa namenjena je organizacijama civilnog društva koje su:

 – Registrovane kao udruženja, fondacije ili zadužbine, u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama;

 – Imaju godišnji promet manji od 50.000,00 EUR;

 – Trenutno nisu korisnik finansijske podrške iz programa Evropske unije, kao ni korisnik finansijske podrške u okviru drugih programa koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije.

Proces prijavljivanja se sastoji iz dve faze:

Faza 1: Dostavljanje Projektne ideje;

Faza 2: Dostavljanje Predloga projekta.

U prvoj fazi selekcije za učešće u Programu od organizacija se očekuje da u formi kratkog koncepta, odnosno projektne ideje jasno opišu problem koji žele da reše, da opišu koje rezultate žele da postignu, da predlože aktivnosti kojima smatraju da se problem može rešiti, kao i da identifikuju sve one aktere koji im u tom poslu mogu pomoći.

U drugoj fazi selekcije će biti odabrano 30 organizacija koje će svoje projektne ideje razraditi u predloge projekata, uz mentorsku podršku BOŠ tima. Za 30 odabranih organizacija će biti organizovan predselekcioni trening tokom kojeg će od BOŠ tima dobiti mentorsku podršku i smernice za dalji razvoj projektnih ideja do nivoa razrađenih predloga projekata. U skladu sa preporukama nadležnih organa, i u cilju poštovanja mera prevencije i zaštite od koronavirusa, moguće je da će predselekcioni trening će biti organizovan preko interneta. O načinu učešća na online predselekcionom treningu odabrane organizacije će biti blagovremeno informisane.

Prijave za učešće na Programu se vrše isključivo elektronskim putem onlajn formulara kome možete pristupiti ovde. Predlozi projektnih ideja koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani.

Tokom trajanja otvorenog poziva zainteresovane organizacije se mogu obratiti timu Beogradske otvorene škole putem mejla: zeleni.inkubator@bos.rs

Tim Beogradske otvorene škole će davati odgovore na pojedinačna pitanja isključivo putem elektronske pošte.

Rok za podnošenje projektnih ideja je 28. juni 2020. godine, do 23 sata i 59 minuta. Predlozi projektnih ideja dostavljeni nakon postavljenog roka neće biti razmatrani.

Više o uslovima prijave pročitajte ovde.

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu otpada

Ministarstvo zaštite životne sredine objavljuje Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2020. godinu.

Ministarstvo zaštite životne sredine dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 i 81/14) (u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 49/20).

Foto-ilustracija: Pixabay

Na javni konkurs mogu se prijaviti:

operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon),
proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona.

Konkursna dokumentacija za pojedinačne operatere:

– Prijava za dodelu podsticajnih sredstava, obrazac prijave preuzeti ovde

– Dozvola za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom

– Važeći ugovor zaključen sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada;

– Kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao u toku tekuće godine;

– Nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpad u periodu za koji je operater podneo zahtev, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 4). Uredbe.

Na javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju kesa –tregerica za višekratnu upotrebu mogu se prijaviti samo proizvođači plastičnih kesa debljine preko 20 mikrona.

Konkursna dokumentacija za proizvođače kesa – tregerica

– kvartalna prijava za dodelu podsticajnih sredstava, obrazac prijave preuzeti ovde

– isprava o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 3a) Uredbe.

Ispravu o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, izdaje „Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet Novi Sad” – Laboratorija za ambalažu i pakovanje iz Novog Sada, Bulevar cara Lazara broj 1, kao imenovano telo za ocenu usaglašenosti proizvoda u skladu sa članom 6. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo („Službeni glasnik RS”, broj 3/12).

Iznos podsticajnih sredstava

Podsticajna sredstva po ovom javnom konkursu biće dodeljena korisnicima sredstava u visini iznosa koji za ove namene bude opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, a u skladu sa članom 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19), što predstavlja konačnu finansijsku obavezu Ministarstva prema korisnicima sredstava po Javnom konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za 2020. godinu.

Podsticajna sredstva ne dodeljuju se za tretman EE otpada koji nastaje od proizvoda za koje nije propisana obaveza plaćanja naknade za pokrivanje troškova upravljanja posebnim tokovima otpada a u skladu sa Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 54/10, 86/11, 15/12, 3/14 i 95/18 – dr zakon).

Foto-ilustracija: Pixabay

Korisnik podsticajnih sredstava je u obavezi da otvori poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor, shodno odredbama Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolodovanog računa trezora kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 99/18 i 40/19), na koji će se izvršiti uplata podsticajnih sredstava.

Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom koja je propisana ovim javnim konkursom dostavljaju se na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1, sa naznakom: „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2020. godinu”.

Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom koja je propisana ovim javnim konkursom dostavljaju se na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1, sa naznakom: „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2020. godinu”.

Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu: razvoj.zivotnasredina[at]ekologija.gov.rs

Kontakt osoba: Violeta Ćulafić, telefon: 011/2856-544

Više informacija o konkursu možete pročitati na linku.

Javni poziv za (su)finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoline Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 10/20 i 18/20) i Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 33/11, 3/12 – Ispravka, 37/13, 16/14 i 6/17), Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoline objavljuje Javni poziv  za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoline sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Foto-ilustracija: Unsplash (Damir Bosnjak)

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite životne sredine, za finansiranje/sufinansiranje projekata usmerenih na jačanje svesti o značaju kvalitetnog upravljanja otpadom, zaštite vazduha, voda, tla i očuvanju, promociji i održivom korišćenju okoline i prirodnih resursa.

Pravo učešća i pravo na dodelu sredstava imaju registrovana udruženja i neprofitne organizacije čiji su projekti iz oblasti zaštite okoline, a koja ispunjavaju opšte i posebne kriterijume iz Javnog poziva.

Opšti kriterijumi:

1. registracija udruženja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
2. realizacija projekata koji su od interesa za građane Kantona Sarajevo ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i sprovode se na području Kantona;
3. ekonomska i društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi;
4. program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem;
5. finansijski plan za tekuću godinu;
6. izveštaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspeha i narativni izveštaj za prethodnu godinu);
7. finansijski izveštaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini;
8. da je udruženje/organizacija registrovano u oblasti zaštite okoline (jedan od ciljeva mora biti zaštita okoline).

Posebni kriterijumi:

1. prilagođenost predloženog projekta potrebama invalidnih skupina;
2. prilagođenost predloženog projekta potrebama nacionalnih manjina;
3. organizovanost i broj članova udruženja;
4. projekti i programi čije su aktivnosti usmerene na:
• obeležavanje ovogodišnje nedelje redukcije otpada (EWWR-a), kao i drugi projekti s ciljem
unapređenja upravljanja različitim vrstama otpada,
• zaštitu prirode i očuvanje prirodnih resursa;
• edukacione i informacione aktivnosti u području zaštite kvaliteta vazduha, uz podsticanje racionalnog korišćenja energije;
• konkretne akcije uređenja, čišćenja, pošumljavanja, ozelenjavanja;
• konkretne akcije unapređivanja ekološke svesti javnosti.

Potrebna dokumentacija:

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Winkler)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti u prijavi:
1. Popunjen prijavni obrazac broj 7.3-02-01/01 za finansiranje/sufinansiranje projekta (obrazac se nalazi na web strani Ministarstva ili se može direktno preuzeti u prostorijama zgrade Kantona Sarajevo – Protokol, ul. R.Dž. Čauševića 1;
2. Rešenje o registraciji (ukoliko je izmenjeno, dostaviti i osnovno rešenje);
3. Uverenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj i račun u poslovnoj banci;
4. Program rada za tekuću godinu;
5. Finansijski plan za tekuću godinu;
6. Finansijski izveštaj o utrošku sredstava za projekte odobrene od svih donatora u prethodnoj godini;
7. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama ili uvjerenje poreske uprave da udruženje/organizacija nije poreski obveznik;
8. Uverenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike ili izjava ukoliko udruženje/organizacija nema zaposlenih lica;
9. Bilans stanja, bilans uspeha i narativni izveštaj za prethodnu godinu;
10. Dokaz da je udruženje/organizacija registrovano u oblasti zaštite okoline (iz Rešenja o registraciji ili Statuta udruženja – jedan od ciljeva mora biti zaštita okoline);
11. Izjava o finansiranju udruženja iz drugih izvora ili drugih nivoa vlasti u 2020. godini.

Dokumentaciju je potrebno numerisati i dostaviti redoslijedom kako je navedena.

Organizacija/udruženje koje je registrovano u 2019. godini i nije dobilo sredstva za projekte, nije dužno dostaviti dokumentaciju pod rednim brojevima 6. i 9.

Ocena prijava

Ocenu i pripremu predloga rang liste projekata neprofitnih organizacija i udruženja pristiglih na ovaj poziv vrši Komisija koju imenuje Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoline Kantona Sarajevo.

Neće se uzeti u razmatranje prijave neprofitnih organizacija i udruženja:
• koji nisu dostavili narativni i finansijski izveštaj o utrošku odobrenih budžetskih sredstava za programe ili projekte u prethodnom periodu, a prema uslovima propisanim aktima o odobravanju;
• koji apliciraju sa projektima koji su ranije podržani od strane Ministarstva;
• koji ne ispunjavaju opšte i najmanje jedan posebni kriterijum iz ovog poziva;
• čiji projekti nisu prijavljeni na način propisan ovim pozivom;
• čiji projekti imaju komercijalni ili isključivo naučno-istraživački karakter;
• čiji su projekti napravljeni samo u korist članova organizacije/udruženja;
• čiji projekti nemaju konkretne i merljive aktivnosti.

Podnošenje prijava:

Foto-ilustracija: Unsplash (Azgan Mjeshtri)

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv – ne otvaraj“, na protokol Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:

Kanton Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71000 Sarajevo

Prijava u celosti mora biti dostavljena u štampanoj formi na A4 formatu i na CD-u. Svi dokumenti koji se predaju u prijavi moraju biti originali ili overene kopije. Rok za podnošenje prijava je 25. juna 2020. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na internet stranici Kantona Sarajevo: http://mpz.ks.gov.ba u rubrici „Obaveštenja“ i u najmanje jednim dnevnim novinama visokog tiraža koje se distribuiraju na području cele Bosne i Hercegovine.

Protiv Odluke o izboru korisnika sredstava, učesnik Javnog poziva može podneti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem email-a: mia.maslo.kapidzic@mpz.ks.gov.ba

Izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoline Kantona Sarajevo

Javni poziv za nabavku mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu  u 2020. godini.

Podsticaji obuhvataju podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane; za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka; za zaštitu dobrobiti životinja; za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja; za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja; za pčelarstvo, mužu i držanje, odgoj i tov živine.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2) preduzetnik

3) privredno društvo

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge

5) srednja škola

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

7) crkva i verska zajednica

Pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac, koji je između ostalog, u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2020. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini u periodu od 1. do 15. juna 2020. godine preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 odsto od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 odsto od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 130.000.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Rok za podnošenje dokumentacije je 15. jun 2020. godine.

Čitav tekst javnog poziva pogledajte OVDE.

Izvor: Uprava za agrarna plaćanja