Konkurs za izradu studije „Degradacioni procesi u akumulacijama i toku Drine i bilansiranja zagađenja“

Srbija

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ objavilo je konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga izrade Studije „Degradacioni procesi u akumulacijama i toku Drine i bilansiranju zagađenja“.

Kako je navedeno u dokumentaciji, cilj izrade ove studije je da se koristeći iskustva praćenja promena na Dunavu, vezano za uticaj akumulacije HE „Đerdap 1“ i HE „Đerdap 2“, započne uspostavljanje sličnog sistema monitoringa i modelisanja promena hidroloških, psamoloških, morfoloških, fizičkih i hemijskih karakteristika Drine, vezano za uticaj akumulacija HE „Bajina Bašta“ i HE Zvornik“, sa posebnim akcentom na kvalitet vode i sedimenta.

Osim obaveznih uslova, ponuđač mora da poseduje i neophodan finansijski, poslovni, kadrovski i tehnički kapacitet. Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku, a krajnji rok za njeno podnošenje je 5. maj 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs