Konkurs Saveta Evrope za nagradu za predeo za 2018-2019. godinu

 

Foto: Savet Evrope

Foto: Savet Evrope

Savet Evrope otvorio je konkurs za dodelu nagrade za predeo za 2018- 2019. godinu, a s ciljem promovisanja značaja važnosti predela i njihovog očuvanja.

Nagrada se svake druge godine dodeljuje lokalnim i regionalnim vlastima, nevladinim organizacijama, kao priznanje za zasluge u primeni politike ili mera održivog razvoja, upravljanja i/ili planiranja predela.

Evropsku konvenciju o predelu do sada je ratifikovalo 38 država. Konvencija ima za cilj da promoviše zaštitu, upravljanje i planiranje evropskih predela i podstiče saradnju na tom polju.

Srbija je ratifikovala Konvenciju 2011. godine, i na taj način se pridružila grupi zemalja koje su pokazale brigu o održivom razvoju i prepoznale predeo kao bitan faktor uspostavljanja ravnoteže između prirodnog i kulturnog nasleđa.

Prekogranične lokalne i regionalne vlasti i druge zainteresovane strane mogu da se prijave pod uslovom da zajednički upravljaju predelom o kome je reč.

Zemlja potpisnica može da podnese jednu kandidaturu Generalnom sekretarijatu Saveta Evrope. Data kandidatura može biti rezultat konkursa koji je održala svaka zemlja potpisnica, u skladu sa kriterijuma za dodelu nagrade.

Prijavni formular, popunjen na jednom od zvaničnih jezika Saveta Evrope (francuskom ili engleskom), trebalo bi da sadrži: predstavljanje kandidata  (najviše tri stranice); opis realizovanog projekta za zaštitu, upravljanje i/ili planiranje nekog predela, koji je održiv, pa zato može služiti kao primer dobre prakse.

Trebalo bi navesti i odgovarajuću odredbu Konvencije.

Opis mora da bude u formi pisanog dokumenta, (oko 20 stranica), uz digitalnu kopiju u PDF formatu, na CD-u i plakatima. Prijava može da sadrži i video prezentaciju u trajanju od oko pet minuta. Dostavljeni materijali moraju biti oslobođeni autorskih prava – besplatni za upotrebu od strane Saveta Evrope kada se koriste u svrhe promovisanja nagrade ili bilo koje druge publikacije ili aktivnosti koja se tiče Konvencije. Savet Evrope se obavezuje da navede imena autora.

U skladu s procedurom, nadležne institucije u zemlji će godinu dana pre dodele nagrada sprovesti nacionalno takmičenje ovim povodom: rok za prijavu je januar 2019. godine, a nagrade će biti dodeljene u jesen 2019. godine.

Krajnji rok za dostavljanje obrazaca sa opisom kandidatura Generalnom sekretarijatu Saveta Evrope je 31. decembar 2018.

Milisav Pajević