Koji je postupak dobijanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije iz solarne elektrane?

Svet

EP: Prema „Uredbi o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćeog proizvođača električne energije“ privremeni status povlašćenog proizvođača, odnosno status povlašćenog proizvođača može se steći ukoliko je slobodan kapacitet u smislu Člana 56. Stav 2. Zakona o energetici (кvote), na dan podnošenja zahteva, veći ili jednak instalisanoj snazi elektrane za koju se zahtev podnosi. Ako ovaj uslov nije ispunjen, privremeni status povlašćenog proizvođača može se izdati samo za deo instalisane snage elektrane koji je jednak slobodnom kapacitetu.
Zahtev za sticanje privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije podnosi se Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na obrastu O-1 – Zahtev za izdavanje rešenja o privremenom statusu povlašćenog proizvođača električne energije. Uz ovaj zahtev dostavlja se i:
1. Pravosnažna građevinska dozvola;
2. Deo tehničke dokumentacije koja je sastavni deo rešenja o građevinskoj dozvoli, a sadrži ekonomsko–finansisku analizu projekta, odnosno vrednost investicije;
3. Dokaz o obezbeđenom novčanom depozitu ili bankarska garancija u visini od 2% vrednosti investicije.
Zahtev za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije podnosi se Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na obrascu O-2 – Zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije. Uz ovaj zahtev, podnosilac zahteva dostavlja i dokaze o ispunjenosti uslova za sticanje tog statusa i to:
1. Kopiju Licence za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije, ukoliko je elektrana snage veće ili jednake 1MW;
2. Kopiju Ugovora o obavljanju delatnosti proizvodnje električne energije u elektrani koja je predmet zahteva između nosioca licence i podnosioca zahteva, ukoliko podnosilac nije imalac licence iz prve tačke;
3. Upotrebnu dozvolu za elektranu koja je predmet zahteva;
4. Kopiju Akta o priključenju na prenosni odnosno distributivni sistem, sa potvrdom nadležnog operatora da je merno mesto elektrane koja je predmet zahteva izvedeno u skaldu sa uslovima propisanim Zakonom o energetici i Uredbom o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije.
5. Podatke o licu odgovornom za rad elektrane (ime, položaj, telefon, faks, e-mail).
Ukoliko uredno predate pomenutu dokumentaciju resorno ministarstvo odlučuje na Vaš zahtev u roku od 30 dana.