Koje su aktuelne kvote za solarne elektrane na zemlji?

Svet

EP: Maksimalna ukupna instalisana snaga elektrana iz Člana 3. Tačka 8. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, sa kojom se može steći status povlašćenog proizvođača električne energije, odnosno privremeni status povlašćenog proizvođača električne energije, ograničava se na 10MW, i to na sledeći način:
– 2MW u elektranama na energiju sunčevog zračenja na objektima pojedinačne
snage do 30kW;
– 2MW u elektranama na energiju sunčevog zračenja na objektima pojedinačne
snage od 30kW do 500kW;
– 6MW u elektranama na energiju sunčevog zračenja na zemlji.
Zbog dinamične promene investicionih troškova u solarne elektrane, maksimalna ukupna instalisana snaga elektrana iz Stava 1. ovog Člana se utvrđuje jednom godišnje.

Trenutno su sve kvote za solarne elektrane i na zemlji i na objektima potrošene i očekuju se nove po usvajanju novog Zakona o energetici.