Javna rasprava o upravljanju otpadom u Kragujevcu u februaru 2017. godine

Srbija | Upravljanje otpadom

novilist.hr otpad

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće „Belkal” podnelo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje reciklažnog kompleksa za skladištenje i tretman opasnog otpada, u okviru kojeg je planirana promena namene postojećeg postrojenja za tretman otpadnih voda nekadašnje fabrike za preradu kože „Partizan” u postrojenje za tretman industrijskih otpadnih voda; izgradnja postrojenja za skladištenje i tretman ambalažnog otpada koji u sebi sadrži opasne materije metodom mehaničkog čišćenja suvim ledom, kao i izgradnja postrojenja za regeneraciju rastvarača.

Uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na službenom sajtu Ministarstva i u prostorijama grada Kragujevca, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama grada Kragujevca 24. februara 2017. godine sa početkom u 12 časova.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

foto: novilist.hr

Sandra Jovićević