Javna rasprava o Direktivi o staništima i divljim pticama

Foto: zzps.rs

U Zavodu za zaštitu prirode Srbije održana je Javna rasprava kao završnica naučno-stručne debate na Predlog tehničkih adaptacija (izmena i dopuna) Direktive o staništima i Direktive o pticama za područje Republike Srbije, u organizaciji Biološkog fakulteta u Beogradu. Imajući u vidu značaj ovih aktivnosti za pripremu pregovaračkih pozicija za Poglavlje 27, realizovana je šira višednevna naučno-stručna debata, koja je vođena putem e mail-a.

Predlog tehničkih adaptacija (izmena i dopuna) Direktive o staništima (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora)i Direktive o pticama(Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds) za područje Republike Srbije, kao radni predlog pripremila je grupa eksperata ispred Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Javnu raspravu otvorio je dr Nenad Sekulić, načelnik Odeljenja za biodiverzitet, ekološke mreže i održivi razvoj u Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Uvodno izlaganje o tehničkim adaptacijama Direktive o staništima (HD) i Direktive o pticama (BD) i Predlog tehničkih adaptacija Direktive o staništima – Biljke, održao je dr Predrag Lazarević ispred Biološkog fakulteta u Beogradu i vodio program skupa i diskusiju.

Predloge tehničkih adaptacija Direktive o staništima predstavili su: za staništa dr Dmitar Lakušić (Biološki fakultet, Beograd), za ribe dr Aleksandar Hegediš (Institu za multidisciplinarna istraživanja), za vodozemce i gmizavce dr Ljiljana Tomović (Biološki fakultet, Beograd), za sisare Vladan Bjedov (Zavod za zaštitu prirode Srbije) i za beskičmenjake dr Aleksandar Ćetković (Biološki fakultet, Beograd). Predlog tehničkih adaptacija Direktive o pticama – ptice, izložio je dr Slobodan Puzović iz Pokrajiskog zavoda za zaštitu prirode.

Nakon iznetih predloga, usledila je diskusija u kojoj su učestvovali predstavnici stgručne i naučne javnosti kao korak dalje da se kroz dijalog dođe do odluke o predlogu za proširenje vrsta na listama evropskih Direktiva o staništima i pticama.

Predlog je rezultat realizacije Ugovora „Planning of implementation of the directives requirements of the Habitats and Wild birds’ directives – proposal for geographical adaptations“, koji predstavlja deo šireg projekta „Environment Accession Project, Phase 3 (ENVAP3)“, zaključenog između Biološkog fakulteta u Beogradu kao konsultanta i Brooks Hannas & Partners d.o.o. kao naručioca. Predmet ovog ugovora je pružanje tehničke pomoći kao podrške grupi za EU integracije Ministarstva zaštite životne sredine u pripremi pregovaračke pozicije za Poglavlje 27. Na zahtev Republike Srbije, švedska EPA kroz ENVAP3 pruža podršku u planiranju i realizaciji aktivnosti vezanih za pregovaračku poziciju. Ministarstvo tokom ovog procesa treba da pripremi pregovaračku poziciju za Direktivu o staništima i Direktivu o pticama, što uključuje i predloge tehničkih adaptacija pomenutih direktiva.

izvor: zzps.rs

Sandra Jovićević