Izmene zakona o zaštiti vazduha zbog usklađivanja sa EU

Region

454979Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da se izradi izmena i dopuna Zakona o zaštiti vazduha pristupilo zbog potrebe usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, Bečkom konvencijom o zaštiti ozonskog omotača, Montrealskim protokolom i međunarodnim sporazumima.

Golićeva je napomenula da se izradi izmena i dopuna pristupilo i imajući u vidu da su donete izmene i dopune Odluke Saveta ministara BiH o uslovima i načinu sprovođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

„Ova odluka je usaglašena sa Programom za postepeno isključivanje iz upotrebe hlorofluorougljovodonika – HCFC supstanci u BiH do 2030. godine, koji je Vlada Republike Srpske usvojila zaključkom u decembru 2013. godine“, navela je Golićeva u Narodnoj skupštini, obrazlažući Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha.

Ona je dodala da se u skladu sa ovim programom, postepeno smanjenje potrošnje HCFC supstanci odvija se u dve faze – u prvoj fazi se do 2013. godine potrošnja ovih supstanci utvrđuje na osnovu proseka potrošnje u 2009. i 2010. godini, odnosno zamrzava se na utvrđenom baznom nivou, a do 2020. godine bazna potrošnja se smanjuje za 75 odsto.

„U drugoj fazi, do 2025. godine planira se smanjenje za 92 odsto, uz ostatak potrošnje za servisiranje postojećih klima uređaja od 2,5 odsto do 2030. godine, a do 2035. godine potpuno isključivanje iz upotrebe ovih supstanci“, rekla je Golićeva.

Ona je dodala da je Republički hidrometeorološki zavod, koji je zadužen za praćenje kvaliteta vazduha u Republici Srpskoj i uspostavljanje informacionog sistema za praćenje vrednosti kvaliteta vazduha, i koji je određen kao referentni centar Republike Srpske za kvalitet vazduha, emisije u vazduh i ublažavanje klimatskih promena, zadužen i za vršenje razmene podataka o kvalitetu vazduha i emisijama, a za potrebe izveštavanja u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.

„Pored toga, prilikom izrade izmjena i dopuna Zakona o zaštiti vazduha, obrađivač se rukovodio i načelom „zagađivač plaća“, kao jednim od osnovnih načela zaštite životne sredine, koje je regulisano brojnim direktivama EU koje se odnose na zaštitu životne sredine“, istakla je Golićeva.

Da bi se sprečilo, smanjilo i koliko je moguće, zaustavilo zagađenje koje je posledica industrijskih aktivnosti u skladu sa načelom „zagađivač plaća“ i načelom „sprečavanja zagađenja“, Golićeva je rekla da je potrebno uspostaviti opšti okvir za kontrolu industrijskih aktivnosti, kao i kontrolu supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

„U skladu sa navedenim načelima, zagađivač životne sredine plaća naknadu za zagađivanje životne sredine kada svojim aktivnostima prouzrokuje ili može prouzrokovati opterećenje životne sredine. Na ovaj način će se obezbijediti da se sredstva prikupljena od navedenih naknada koriste za razvoj najboljih raspoloživih tehnika, a u cilju stvaranja uslova za poboljšanje kvaliteta vazduha, zaštite zdravlja i životne sredine“, zaključila je Golićeva.

Izvor: srna.rs

V.V.