Izmene i dopune pravila o promeni snabdevača

Srbija

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je, na sednici od 10. februara 2017. godine, Odluku o izmenama i dopunama Pravila o promeni snabdevača. Izmenama i dopunama Pravila dodatno se preciziraju već postojeće odredbe sa ciljem obezbeđivanja njihove pravilne primene i usklađivanja sa Zakonom u pogledu trajanja postupka promene snabdevača.

Ovom odlukom briše se obaveza ispitivanja blagovremenosti zahteva čime se omogućava vođenje postupka i kada kupac propusti da podnese zahtev najkasnije 21 dan pre dana u kome prestaje snabdevanje. Takođe, utvrđuje se obaveza trenutnog snabdevača električne energije ili prirodnog gasa da obrazloži prigovor, čime se kupcu omogućava da promeni snabdevača i kada je trenutni snabdevač podneo prigovor u propisanom roku od tri radna dana, ali je propustio da navede razloge zbog kojih osporava pravo kupca da promeni snabdevača.

Odluka o izmena i dopunama Pravila, između ostalog, propisuje i pojednostavljenu sadržinu zahteva kupca za promenu snabdevača tako da zahtev više ne sadrži tehno-energetske podatke o mestu primopredaje, što bi trebalo da doprinese efikasnijem sprovođenju postupka.

Izvor: aers.rs

V.V.