Istraživanje: Šta građani misle o derivacionim mini hidroelektranama

Vesti | Srbija

Izgradnja mini hidroelektrana (MHE) ne izlazi iz žiže javnosti. Gradnja MHE ne odvija se samo na teritoriji Srbije već i u regionu, a u našoj zemlji je planirano 500 takvih elektrana. To je izazvalo negodovanje građana jer smatraju da izgradnja uništava životnu sredinu. Iako se za svaki projekat procenjuje eventualna šteta za životnu sredinu, građani koji žive u blizini reka na kojima je planirana izgradnja elektrana pružaju snažan otpor investitorima.

U skladu sa trenutnom situacijom, Organizacija Centar za kreiranje politika – CKP sprovela je istraživanje među građanima Republike Srbije o aktuelnoj temi gradnje derivacionih mini hidroelektrana.

Istraživanje „Stavovi građana o derivacionim mini hidroelektranama“ sprovedeno je u periodu od 2.11. do 20.11.2018. godine. Ispitanici su popunjavali upitnik koji se sastojao od 15 pitanja zatvorenog, otvorenog i mešovitog tipa. Ukupan broj popunjenih anketa je 770, a slali su ih građani iz svih krajeva Srbije.

Na dva pitanja otvorenog tipa dobijeni su odgovori koji su se često ponavljali ili su davani odgovori u vidu sinonima reči. Tako je na pitanje kakav uticaj potencijalna gradnja MHE ima na živi svet u i oko vodotoka dati su sledeći odgovori: negativan, loš, razarajući, poguban, štetan, katastrofalan, očajan, devastirajući… Nešto preciznije profilisanje odgovora bilo je u slučaju pitanja o alternativnim izvorima dobijanja energije. Tu građani najčešće navodili: energiju vetra, solarnu energiju i biomasu.

Uticaj MHE i alternativni izvori energije.jpg (Moderate)

Sledeća pitanja su bila bazirana na zatvorenom tipu odgovora. Prva dva takva pitanja su se odnosila na upoznatost sa problemima koji su nastali gradnjom MHE na dvema navedenim rekama. Građani su za ove slučajeve uglavnom čuli, tačnije njih 62,8%, dok je još 29,9% njih nešto čulo u vezi sa ovom temom. Preostalih 7,3% građana su odgovorili da nisu upoznati sa ovim dešavanjima.

Vlasina i Jošanica.jpg (Moderate)

Povodom aktuelne gradnje derivacionih MHE na području opština na kojima se nalazi Stara planina, veoma visok je procenat odgovora kojim se građani protive gradnji, tačnije 92,3%. Nasuprot ovome 1,4% građana podržava gradnju derivacionih MHE. Građani su u velikom broju znali da je područje Stare planine na kojoj se nalaze reke, na kojima je planirana gradnja MHE, pod zaštitom države kao područje prirodno dobro od izuzetnog značaja i to njih 94,4%. Preostalih 5,6% građana nisu znali za ovu informaciju.

Stav o gradnji MHE.jpg (Moderate)

Poslednja pitanja su se odnosila na zakonodavstvo u vezi MHE, ali i hidroelektrana (HE). U oba slučaja je prisutna velika podrška građana izmenama zakona o gradnji. Tačnije u slučaju MHE to je 94%, dok je u slučaju HE 95,7 %. Negativan stav na ova pitanja dao je opet mali broj građana i to u slučaju MHE njih 3%, a u slučaju HE nešto malo manje 2,1%. Ostali su se izjasnili da nemaju stav na navedena pitanja.

Podrška o izmenama zakona.jpg (Moderate)

Centar za kreiranje politika je želeo da ovim istraživanjem dobije informacija o aktuelnoj temi, kako bi mogli da javno prezentujemo informacije do kojih su došli. Na osnovu obrađenih podataka, zaključeno je da se anketirani građani protive izgradnji derivacionih MHE. Ovo odražava stavove građana koji se mogu čuti u medijima i na društvenim mrežama, gde oni iznose svoje nezadovoljstvo daljom gradnjom. O njima uglavnom imaju negativan stav, i smatraju da nanose štetu ekosistemima u rekama kao i u okolini. Dobijeni podaci govore i da građani nisu u potpunosti upoznati sa tim šta su zapravo MHE, jer nisu upoznati sa nekim karakterističnim podacima vezanim za situacije ako se MHE izgrade. Pritom građani daju podršku da dođe do izmene u zakonodavstvu, a koje se odnosi na dalju gradnju MHE i HE na rekama u Republici Srbiji.

Istraživanje u celosti možete pročitati na sledećem linku:  https://sway.office.com/Lblk2Y1F1Gg9WxFD?ref=Link