Istraživanje i monitoring vrsta u zaštićenom području Cicelj

Vesti | Region

Stručna saradnica za zaštitu faune u JP Nacionalni parkovi Crne Gore, Belma Šestović, učestvovala je u istraživačkim aktivnostima u zaštićenom području Cicelj (Bosna i Hercegovina) koje su bile usmerene na istraživanje i monitoring vrsta toga područja s posebnim akcentom na sisare.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Ove aktivnosti su organizovane od strane Holandskog udruženja za sisare (Dutch Mammal Society) u periodu od 30. jula do 10. avgusta.

U istraživačkim aktivnostima učestvovalo je 24 istraživača iz Holandije, Belgije, Bosne i Hergcegovine, Crne Gore, Malte, Bugarske i Velike Britanije koji su, na terenu, koristili različite metode za istraživanje faune sisara na zaštićenom području Cicelj.

Organizatori su obezbedili i svu neophodnu opremu za terenski rad.

Prikupljeni podaci sa terena su sažeti u jedinstvenom izveštaju koji je dostavljen GBIF-u (Globalni fond za informacije o biološkoj raznovrsnosti) i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Milisav Pajević