Istraživanja endemskih i zaštićenih biljnih vrsta u crnogorskim nacionalnim parkovima

Vesti | Region

Zbog prisustva brojnih ugroženih, osjetljivih, ranjivih, značajnih i zaštićenih vrsta i ekosistema, zajedno sa relevantnim stručnim i naučnim institucijama,

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Nacionalni parkovi Crne Gore sprovode istraživanja i montoring, kao i kartografski prikaz njihovog rasprostranjenja, na osnovu čega definišu pritiske na ekosisteme, staništa i vrste i mjere njihove zaštite.

Pored novih saznanja o vrstama, akcenat se stavlja i na sređivanje i sistematizaciju taksonomskih i drugih podataka koji se unose u florističku bazu podataka.

Redovnim ažuriranjem i sistematizacijom podataka, baza JP Nacionalni parkovi Crne Gore postaje upotrebljiva za pretragu i pružanje svih relevantnih podataka.

Pored toga što je značajan sa biološkog, geografskog i ekološkog aspekta, raznovrstan biljni svet nacionalnih parkova svojom ljepotom i bogatstvom privlači brojne posetioce.

U NP Lovćen vrsta koja se ove godine prati je Leucanthemum chloroticum, endem Balkana sa rasprostranjenjem na Lovćenu (Štirovnik, Jezerski vrh i Majstori).

U NP Durmitor vrsta koja je izabrana za monitoring je Alyssum scardicum, endem Balkana u Crnoj Gori, sa rasprostranjenjem na Savinom kuku.

Vrsta koju istražujemo u NP Biogradska gora je Melampyrum doerfleri, endem Balkana, sa rasporostranjenjem na lokalitetima Zekova glava, Crna glava i Troglava.

U NP Prokletije, na planinskim obroncima doline Grebaje je obavljeno istraživanje endemične balkanske vrste Lunaria telekiana.

Nakon istraživanja na Bogićevici, i na Hridu je sproveden monitoring endemske vrste Narthecium scardicum.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Rezultati istraživanja pokazali su da navedene vrste nisu ugrožene, već da šire areal svog rasprostranjenja, te da, pored postojećih zakonom definisanih mera, nisu potrebne dodatne mere konzervacije i zaštite.

U cilju očuvanja staništa i unapređivanja stanja populacija močvarnih biljnih vrsta, u NP Skadarsko jezero, stručni saradnici za zaštitu flore nastavili su sa monitoringom nacionalno i međunarodno zaštićene biljne vrste Marsilea quadrifolia.

Istraživanja na reci Moračici imala su za rezultat otkrivanje novog staništa, po površini i pokrovnosti veće u odnosu na nalaz iz 2016. godine.

Ova saznanja su značajna sa stanovišta njenog očuvanja, jer se sa sigurnošću može konstatovati da je populacija brojna, stabilna i neugrožena od strane čoveka.

Zbog mogućeg zarastanja obalnog dela reke, a time i gubitka staništa, neophodno je sprovoditi godišnji monitoring.

Milisav Pajević