Hrvatska realizuje projekat „Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosistema“

Foto: azo.hr

Hrvatska agencija za okolinu i prirodu će tokom 2018. godine realizovati projekat pod nazivom „Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosistema“, finansiran darovnicom Eurostata 2017 kroz modul „Knowledge innovation project on accounting for ecosystems“.

Cilj projekta je sprovesti procenu vrednosti usluga jednog ekosistema na području Republike Hrvatske u kojoj će naglasak, osim na računovodstvu ekosistema, biti na testiranju novih metoda za procenu vrednosti ekosistema i višeslojnoj popularizaciji ovog pristupa u stručnim i naučnim istraživanjima.

U svrhu ostvarenja 5. cilja Strategije Evropske unije o biodiverzitetu do 2020. godine, zemlje članice bi, tokom perioda koji Strategija opisuje, trebale kartirati i proceniti stanje ekosistema u svojoj zemlji i proceniti njihovu ekonomsku vrednost. Prateći predmetnu Strategiju, HAOP je do sada sproveo projekat „Kartiranja i procene ekosistema u Hrvatskoj“, a projekat „Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosistema“ dragocen je nastavak rada na tom području i prva procena ekonomske vrednosti jednog ekosistema na nacionalnom nivou – te stoga i konkretan napredak ka ostvarenju celokupnog cilja Strategije.

izvor: azo.hr

Sandra Jovićević