Konkurs grada Užice za finansiranje OCD iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine

Foto: Milan Zlatanović

Grad Užice u skladu sa Programom zaštite i unapređenja životne sredine za 2018. godinu raspisuje Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.

Tema konkursa je: U susret primarnoj selekciji.

Opšti cilj: Zaštita životne sredine smanjenjem količine otpada koji se odlaže na deponiju čime se produžava vek trajanja deponije, podsticanje cirkularne ekonomije, selekcija i reciklaža već upotrebljenog otpada.

Specifični cilj: Unapređenje sistema i povećanje količine selektovanog otpada, inovativna rešenja i predlozi za unapređenje primarne selekcije i reciklaže otpada.

Pravo na konkurs imaju udruženja i organizacije civilnog društva sa teritorije grada Užica: čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine; imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta ( ljudske resurse, pristup opremi i dr.).

U Budžetskom fondu za zaštitu životne sredine Grada Užice planirana su sredstva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine u ukupnom iznosu od 300.000,00 dinara (maksimalni iznos po projektu nije ograničen, ali ne sme biti veći od 300.000 dinara).

Projekat se mora realizovati do 15.11. 2018. godine.

Na Javni konkurs se prilažu: Pravilno popunjen prijavni formular; Pravilno popunjeni obrazac budžeta i narativnog budžeta; Pravilno popunjena matrica logičkog okvira; Kopija osnivačkog akta (statut); Potvrda da račun podnosioca predloga projekta nije u blokadi; Završni račun za prethodnu godinu.

Konkursna dokumentacija se podnosi u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici grada Užica.

Prijave se podnose u tri primerka, preko pisarnice Grada Užica (kancelarija br.12) ili poštom na adresu Grad Užice, Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice; Na koverti mora biti naznaka “Projekat iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine“; Neblagovremeni projekti neće se razmatrati.

Narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i svu relevantnu dokumentaciju koju Komisija bude zahtevala, aplikant je dužan da dostavi u roku od 20 dana nakon završetka realizacije projekta.

Odluku o izboru projekata doneće Komisija za izbor projekata; Odluka o izboru projekata biće doneta u roku koji ne može biti duži od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Petra Ćelovića bb – šarena sala, na telefon 592-421 ili e-mail: ekologija@uzice.rs.

Milisav Pajević