Evropska komisija traži od Rumunije da zaustavi nezakonitu seču drveća

Foto-ilustracija: Unsplash (Paul Mocan)

Evropska komisija poziva Rumuniju da pravilno sprovede Uredbu EU-a o drvu (EUTR), koja sprečava drvna preduzeća da proizvode i stavljaju na tržište Evropske unije proizvode od nezakonito posečenih stabala. U slučaju Rumunije nacionalna tela ne uspevaju da efikasno provere subjekte i primene odgovarajuće sankcije. Nedoslednosti u nacionalnom zakonodavstvu ne omogućuju rumunskim nadležnim telima da proveravaju velike količine nezakonito posečenog drveća.

Osim toga, Komisija je utvrdila da rumunska nadležna tela upravljaju šumama, što uključuje i odobravanje seče, bez prethodne procene uticaja na zaštićena staništa u skladu s Direktivom o staništima i Direktivom o strateškoj proceni uticaja na okolinu.

Nadalje, postoje nedostaci u mogućnosti pristupa javnosti informacijama o životnoj sredini u planovima upravljanja šumama. Komisija je utvrdila i da su izgubljena zaštićena šumska staništa unutar zaštićenih područja mreže Natura 2000, čime se krše Direktiva o staništima i Direktiva o pticama.

Zato je Komisija odlučila da uputi službenu opomenu Rumuniji, koja ima rok od mesec dana da preduzme odgovarajuće mere kako bi uklonila nedostatke koje je Komisija utvrdila. U protivnom Komisija može rumunskim telima uputiti obrazloženo mišljenje.

Izvor: Evropska komisija