EPS raspisao tender za studiju hemijske i mikrobiološke korozije

Srbija

JP „Elektroprivreda Srbije“ 16. marta 2015. godine objavila je konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga „Studija hemijske i mikrobiološke korozije (trajnosti) betonskih A/B objekata (hidroelektrane, tankvane i dr.) od posebnog značaja za JP EPS“.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, cilj ove studije je definisanje i određivanje korozivnih osobina pojedinih sredina i njihovo delovanje na materijale od betona.

Svi zainteresovani za učešće na ovom tenderu moraju ispuniti obavezne uslove definisane Zakonom o javnim nabavkama, ali i dodatne uslove koji podrazumevaju da ponuđač poseduje određeni finansijski, poslovni i tehnički kapacitet.

Ponuda mora biti podneta na srpskom jeziku do 16. aprila 2015. godine. Rok za izvršenje usluge iznosi 12 meseci od dana potpisivanja ugovora. Kriterijum za dodelu ugovora biće najniža ponuđena cena.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs