EPS raspisao poziv za arheološko istraživanje lokacije TE „Kostolac B3“

Srbija

EPS Elektroprivreda Srbije

JP „Elektroprivreda Srbije“ objavila je krajem maja 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga „Projekat TE Kostolac B3: arheološka istraživanja lokacija TE Kostolac B3“ u pregovaračakom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, u toku je izvođenje pripremnih aktivnosti za realizaciju projekta TE Kostolac B3, što podrazumeva da prostor na kojem će se graditi podzemni i nadzemni objekti mora biti u potpunosti arheološki istražen.

Svi zainteresovani za učešće u pregovaračkom postupku moraju ispuniti propisane obavezne i dodatne uslove. Ponuda mora biti podnesena na srpskom jeziku, najkasnije do 8. juna 2015. godine, a nakon otvaranja ponuda započeće se sa pregovaračkim postupkom.

Kriterijum za odabir ponuđača biće najniža ponuđena cena, a radovi će se izvoditi tokom 2015. i 2016. godine.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs