EPS raspisao konkurs za studiju o jonima iz pepela

Srbija

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ objavilo je protekle nedelje konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga „Studija mogućnosti ekstrakcije potencijalno visokovrednih korisnih jona i jonskih vrsta iz pepela TE JP EPS“.

U dokumentu EPS-a navodi se da se u termoenergetskim postrojenjima generišu velike količine pepela koje sadrže pojedine metalne jone od kojih neki imaju negativan uticaj na životnu sredinu, tako da je cilj ovog konkursa identifikacija jonskih vrsta koji mogu da se valorizuju i sagledavanje mogućnosti izdvajanja štetnih jona iz pepela.

Realizacija ovog projekta će obuhvatiti definisanje karakterističnih lokacija i tačaka pogodnih za realizaciju zadatka, izradu bušotina, jezgrovanje i komponovanje uzoraka, analitička i hemijska istraživanja, upoređivanje dobijenih rezultata i procenu vrednosti moguće valorizacije pepela kao poboljšanog materijala i visokovrednih jonskih vrsta iz pepela.

Pravo učešća na tenderu imaju ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u javnim nabavkama, ali i dodatne uslove (da u poslednje tri godine ima pozitivan rezultat iz poslovanja, da u poslednja tri meseca nije imao nijedan dan nelikvidnosti na svojim tekućim računima, da poseduje neophodan poslovni kapacitet).

Ponuda mora biti podneta na srpskom jeziku, a krajnji rok za njeno podnošenje je 12. januar 2015. godine. Kriterijum za odabir ponude će biti najniža cena usluge, a ponuđač ima obavezu da uslugu obavi najkasnije u roku od 12 meseci.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs