EPS raspisao konkurs za rešavanje problema sa RSV uljima

Srbija | Održivi razvoj

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je početkom marta 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku Projekta IPA 2008 „Podrška zaštiti životne sredine u javnom sektoru – rešavanje problema električnih uređaja punjenih RSV uljima u EPS-u“.

Kako je navedeno u dokumentaciji, cilj realizacije ovog projekta je trajno rešavanje RSV u EPS-u saglasno zahtevima domaće i međunarodne regulative i ispunjavanje preuzetih obaveza prema Evropskoj komisiji, kao i saniranje ugrožene životne sredine. U planu je potpuna eliminacija RSV ulja i njima kontaminiranih materijala zamenom kompletne RSV opreme, dekontaminacijom RSV kontaminirane opreme, zatim zbrinjavanje sakupljenog RSV-a i RSV otpada, kao i sanacija i remedijacija kontaminiranog zemljišta.

Ponuđač mora ispuniti obavezne uslove za učešće na tenderu, ali i dodatne koji propisuju da ima neophodni finansijski, kadrovski, poslovni i tehnički kapacitet. Ponuda mora biti podneta na srpskom jeziku, a ponuđač može učestvovati samo sa jednom ponudom. Predviđeno je da ovaj projekat bude realizovan u vremenskom okviru od 36 meseci.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje ponude do 14. aprila 2015. godine, a kriterijum za dodelu ugovora biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs