EPS raspisao konkurs za dokumentaciju primene sistema daljinskog upravljanja u PD „Elektrosrbija“

Srbija

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ objavilo je konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluge „Priprema dokumentacije elektroenergetskih objekata i komunikacionih puteva za primenu sistema daljinskog upravljanja na izabranim područjuma u PD Elektrosrbija“.

Kako je navedeno, cilj projekta predstavlja formiranje dokumentacije na osnovu koje naručilac može da dugoročno pristupi implementaciji sistema daljinskog nadzora i upravljanja SNDM i da podnese zahtev za dobijanje dozvola za rad digitalnih radio uređaja i digitalnog radio sistema u PD „Elektrosrbija“ Kraljevo.

Ponuđači mogu podneti samo jednu ponudu koja mora biti dostavljena na srpskom jeziku. Moraju biti ispunjeni obavezni uslovi za učešće u postupcima javne nabavke, ali i dodatni uslovi, odnosno ponuđač mora posedovati neophodni finansijski, poslovni i kadrovski kapacitet. Kriterijum za dodelu ugovora biće najniža ponuđena cena.

Rok za podnošenje ponuda je 15. april 2015. godine do 12 časova, a rok za izvršenje usluge ne može biti duži od 6 meseci od dana dostavljanja ponuda.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs