EPS raspisao konkurs o analizi mogućnosti proizvodnje biomase iz biljke Miscanthus giganteus

Srbija | Biomasa

miscantheus ircfutura.rs

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisala je prošle nedelje konkurs „Analiza mogućnosti razmnožavanja biljne vrste Miscanthus giganteus u cilju produkcije biomase tehnikama in vitro kulture – II faza“.

Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, cilj projekta je obezbeđivanje podataka o mogućnosti gajenja ove biljne vrste u svrhu produkcije biomase. Na početku je potrebno ispitati mogućnost razmnožavanja ove vrste tehnikom in vitro, a zatim i mogućnost aklimatizacije.

Pravo na učešće u ovom javnom pozivu ima ponuđač koji ispunjava uslove prema Zakonu o javnom nabavkama, ali i dodatne uslove (da ima prihod od 3 miliona dinara po godini u poslednje tri godine, da nema nijedan dan nelikvidnosti na računu u poslednja tri meseca, mora da je akreditovan i registrovan kao naučno-istraživačka organizacija kod resornog ministartsva, kao i da poseduje neophodan kadrovski i tehnički kapacitet).

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku i dostavljena do 13. januara 2015. godine. Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu, ali u tenderu može da učestvuje i grupa ponuđača sa jednom zajedničkom ponudom. Ponuđač će biti izabran prema kriterijumu najniže ponuđene cene, a rok za početak usluga iznosi najkasnije 3 dana od dana potpisivanja ugovora.

Istraživanja ukazuju da biljka Miscanthus giganteus ima veliku mogućnost uskladištenja ugljenika iz ugljen dioksida čime se smanjuje efekat gasova staklene bašte, kao i da njenim sagorevanjem emituje onu količinu ugljen dioksida koju je vezala tokom rasta, pa se može smatrati da je CO2 neutralna. Zbog ovih karakteristika smatra se kao idealan kandidat za proizvodnju biomase.

Sandra Jovićević

foto: ircfutura.rs