EPS objavio konkurs za izradu uputstva za upravljanje azbestom i azbestnim otpadom

Srbija | Održivi razvoj

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ u ponedeljak 26. januara objavilo je konkursnu dokumentaciju za „Izradu obavezujućeg uputstva za upravljanje azbestom i azbestnim otpadom za JP EPS na primeru jedne radne celine iz sastava JP EPS – za hidroelektranu“.

Kako je navedeno, cilj ove javne nabavke je identifikacija materijala od azbesta i otpada koji sadrži azbest i njegova klasifikacija, kao i shodno stepenu rizika napraviti plan zamene azbesta i zbrinjavanja azbestnog otpada.

Zainteresovani ponuđači moraju dostaviti ponudu na srpskom jeziku u pismenom obliku, a rok za njeno podnošenje je 3. februar 2015. godine. Kriterijum po kojem će ponuda biti izabrana će biti najniža ponuđena cena.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs