EnPC-INTRANS – Jačanje kapaciteta za ugovaranje energetskih usluga na evropskim tržištima u tranziciji

ecJedan od projekata koji je aktuelan u Srbiji do 1.marta 2017. godine je EnPC INTARNS. U pitanju je Ugovor o donaciji u okviru programa Horizon 2020. Na sajtu Stalne konferencije gradova i opština možete naći više detalja.

Opšti cilj EnPC-INTRANS projekta je povećanje korišćenja energetski efikasnih tehnologija u javnim zgradama i sektoru usluga na način kojim bi se privatni sektor podstakao na učešće u inovativnim finansijskim šemama i time investirao u energetsku efikasnost.

Specifični cilj EnPC-INTRANS projekta je jačanje kapaciteta u javnom sektoru na lokalnom nivou za uspostavljanje i korišćenje EnPC modela finansiranja investicija u energetski efikasnije tehnologije u javnom i sektoru usluga.

EnPC-INTRANS koncept unapređenja kapaciteta i alata zajednički su razvili partneri na projektu na osnovu međunarodne, interdisciplinarne i međusektorske saradnje i razmene koncepata, ideja i iskustava. Koncepti i alati za obuku koji proisteknu iz ovog projekta sprovodiće se i prikazati u devet partnerskih zemalja, i to u Hrvatskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Letoniji, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Ukrajini, i predstaviće se ekspertima i zainteresovanim stranama u svih 28 država članica  EU u cilju daljeg širenja rezultata. Očekivani rezultati su : obučeni eksperti, zainteresovane strane i lokalni donosioci odluka će se angažovati na pokretanju i razvoju novih projekata u partnerskim zemljama i šire. Kontakt osoba u SKGO je miodrag.gluscevic@skgo.org

Izvor: skgo.org

V.V.