EMS dobio sertifikat za operatera prenosnog sistema električne energije

Srbija

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je odluku kojom se Akcionarskom društvu Elektromreža Srbije izdaje sertifikat kao operatoru prenosnog sistema električne energije.

EMS ima obavezu da u roku od 12 meseci preduzme sve potrebne aktivnosti pred nadležnim organima Republike Srbije radi usklađivanja pozitivnih propisa Republike Srbije u cilju ispunjenja uslova u pogledu nezavisnosti operatera prenosnog sistema, kao i radi upisa prava svojine na objektima koji čine prenosni sistem električne energije.

Odluka se dostavlja nadležnom telu Energetske zajednice, a po pribavljanju mišljenja Agencija za energetiku će doneti konačnu odluku o sertifikaciji.

izvor: aers.rs

Sandra Jovićević