Ekspertski sastanci Saveta Evrope u Beogradu

Grupa eksperata za zaštićena područja i ekološke mreže u okviru Bernske konvencije Saveta Evrope održala je svoj 8. sastanak, u periodu od 26. do 28. septembra 2017. godine, u Beogradu, u organizaciji Sekretarijata Bernske konvencije u Savetu Evrope i Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

U ovom periodu održan je i 2. sastanak Ad-hoc određene grupe eksperata za izveštavanje o Emerald mreži područja od posebnog interesa za očuvanje.

Na sastanku su učestvovali delegati zemalja ugovornica Bernske konvencije: Jermenije, Gruzije, Islanda, Crne Gore, Republike Moldavije, Norveške, Makedonije, Republike Srbije, Ujedinjenog Kraljevstva, Ukrajine, Ruske Federacije, Estonije i Švajcarske, predstavnici međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija iz Republike Srbije, međunarodni i domaći naučni eksperti.

Grupa eksperata je na ovom sastanku razmatrala izveštavanje o ostvarenom napredku u uspostavljanju Emerald mreže u okviru Bernske konvencije i ocenila u kojoj meri je razvijen mehanizam izveštavanja o stanju očuvanosti vrsta i staništa od evropskog značaja u okviru EU Direktiva o staništima i pticama, uključujući povezanost sa Bernskom konvencijom i kontekstom Emerald mreže.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević