Doneto rešenje o ponavljanju postupka davanja saglasnosti za projekat MHE „Pakleštica“

Srbija | Hidro

Foto-ilustracija: energetskiportal.rs

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto rešenje o ponavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane „Pakleštica“, na reci Visočici u opštini Pirot, na prostoru Parka prirode „Stara planina“, nosioca projekta, „PIRAK HYDRO“.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, kao i na sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević