Doneto rešenje o davanju saglasnosti za Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za reciklažu

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministarstvo-zzsMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za reciklažu elektronskog i električnog otpada u opštini Palilula, nosioca projekta „Set Reciklaža“ Beograd.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević