Doneta nova pravila o radu distributivnog sistema električne energije

Vesti | Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj 19. jula 2017. godine doneo Odluku o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema električne energije Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, kojima se uređuju odnosi između operatora distributivnog sistema (ODS) i korisnika tog sistema.

Ovim novim pravilima, usklađenim sa Zakonom o energetici, uspostavljaju se prava i obaveze korisnika i opertatora distributivnog sistema tako da se omogući racionalan razvoj i efikasno korišćenje sistema, kao i slobodan pristup i ravnopravan položaj korisnika sistema. U odnosu na dosadašnja pravila, najznačajnije promene se odnose na praćenje kvaliteta električne energije, tehničke uslove priključenja na distributivni sistem i merenje električne energije, a uvedeno je novo poglavlje kojim se uređuje pristup korisnika distributivnom sistemu.

Odluci Saveta Agencije prethodio je proces pripreme ovih pravila, uz učešće stručnih timova ODS i Agencije, kao i javna konsultacija svih zainteresovanih institucija i korisnika distributivnog sistema električne energije.