SEMINAR: „JAVNE NABAVKE U PRIVREDI“

Događaji

Foto-ilustracija: Pixabay

Seminar pod nazivom „Javne nabavke u privredi“ će biti održan 17. jula 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, od 10 do 15 sati.

Seminar „Javne nabavke u privredi“ predstavlјa jedinstvenu priliku okuplјanja predstavnika privrede (ponuđača) i naručilaca i omogućava polaznicima da se upoznaju sa:

– pravima ponuđača u postupku javne nabavke
– problemima vezanim određivanjem dodatnih uslova i kriterijuma za dodelu ugovora
– problemima vezanim za podizvođačku i konzorcijsku ponudu
– stavovima Republičke komisije u vezi sa neuobičajenom niskom cenom u postupku javne nabavke
– problemima u vezi sa javnim nabavkama osiguranja-
– pregovaračkom pozicijom Republike Srbije za pristupanje EU pregovaračko poglavlјe 5 – Javne nabavke
– stavovima i praksom naručioca i Republičke komisije u vezi sa rešavanjem dilema kod sprovođenja postupka javne nabavke, stručne ocene ponuda, dodele ugovora i zaštitom prava ponuđača