Do 2020. potrebno reciklirati 50 odsto otpada u Hrvatskoj

Region | Upravljanje otpadom

Foto: mzoip.hr

Ministar zaštite životne sredine i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić održao je radni sastanak sa predstavnicima Karlovačke županije i jedinicama lokalne samouprave sa tog područja. Tom prilikom sagledana je trenutna situacija na području upravljanja otpadom kako bi se učinili dodatni napori za ubrzavanje i realizaciju obaveza koje proizlaze iz Uredbe, odnosno Zakona o održivom upravljanju otpadom.

Ministar Ćorić podsetio je gradonačelnike i načelnike sa područja Karlovačke županije kako su predstavnička tela jedinica lokalne samouprave bila dužna doneti Odluku o načinu pružanju javnih usluga prikupljanja mešanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Sve to činimo kako bismo ostvariti plan da se do 2020. reciklira više od 50 odsto papira, stakla, metala i plastike, rekao je Ćorić.

U tom smeru, dodao je, u Ministarstvu zaštite životne sredine i energetike ulažemo dodatne napore kako bi se tiokom ove godine celokupni sistem, odnosno infrastruktura za efikasno upravljanje otpadom dovela na potrebni nivo. Konkretno, Ministarstvo kroz javne pozive EU sredstvima sufinansira nabavku potrebne opreme, postrojenja, sanacije odlagališta i realizaciju edukativnih programa. U toku je i javni poziv za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević