Deponija „Livade“ u Crnoj Gori ekološki ispravna

Region | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Prema rezultatima fizičko-hemijske analize Centra za ekotoksikološka ispitivanja, uzorak zemljišta sa lokacije deponija „Livade“, odgovara uslovima Pravilnika o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njegovo ispitivanje, saopšteno je iz podgoričkog preduzeća „Deponija“.

Takođe, rezultati fizičko-hemijske analize na uzorku vode iz starog i novog bunara sa deponije „Livade“ pokazuju da nije došlo do povećanja sadržaja ni jednog analiziranog parametra iznad granice dozvoljene upozoravajuće promene koncentracije Pravilnika o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponije, navodi se u saopštenju.

Iz preduzeća Deponija kažu da hemijska merenja štetnih i opasnih materija u vazduhu na lokalitetu deponija „Livade“, pokazuju da su nivoi emisija ispod graničnih vrednosti propisanih Zakonskom regulativom Crne Gore i ispod nivoa preporučenih vrednosti emisija prema zahtevima najboljih dostupnih tehnika, definisanih BAT dokumentima. Izvršene analize potvrđuju konstataciju Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore, koja je donela Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za rad Regionalne sanitarne deponije za čvrsti komunalni otpad i obavljanje aktivnosti odstranjivanja bezopasnog otpada na sanitarnim kadama na lokaciji „Livade“ u Podgorici, da kod „Deponija“ d.o.o. iz Podgorice ne postoji mogućnost prekograničnih uticaja na životnu sredinu.

izvor: cdm.me

Sandra Jovićević